bank

תנאים מיוחדים לחברי הסגל האקדמי הזוטר בבנק יהב

סניף בנק יהב שבאוניברסיטת חיפה מציע תנאים מיוחדים לעובדי האוניברסיטה.

במסגרת תנאים אלה פטור עובד האוניברסיטה מתשלום עמלות עו"ש לבנק וזאת באופן קבוע וללא הגבלת זמן.

בדרך כלל מותנית ההטבה בהפקדת משכורת מינימלית של 5,000 ש"ח לחודש, אך בהתאם לסיכום של הארגון עם סניף האוניברסיטה, לא תחול התניה זו על חברי הסגל האקדמי הזוטר שיוכלו לפתוח חשבון גם אם שכרם החודשי נמוך יותר.

כידוע, עמלות העו"ש שאותן אנו משלמים מצטברות ועשויות להסתכם לאורך זמן בסכומים ניכרים, ועל כן נציע לחברי הארגון לשקול את ההצעה בתשומת לב.

את פרוט התנאים ואמצעי הקשר עם הסניף תוכלו למצוא כאן.