הודעה על ביטול קורס/קבוצה

אם ניתנה ההודעה במהלך התקופה, שתחילתה חודש לפני פתיחת הסמסטר (ולגבי סמסטר א' התקופה שתחילתה 15.9) וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטל/ה, נוסף על השכר שהגיע לו בעד התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.

אם ניתנה ההודעה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר - ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.