עיקרי דרישות הסגל האקדמי הזוטר במו"מ על הסכם שכר חדש

בעשור האחרון התדרדר מעמדם של חברי הסגל האקדמי הזוטר. משרות רבות קוצצו, ורבים מהמורים והמתרגלים נדרשו להתמודד עם כיתות מרובות סטודנטים ועומס הוראה בלתי סביר. מרצים רבים הועסקו כמורים מן החוץ בתנאי העסקה לא הוגנים, וכל חברי הסגל האקדמי הזוטר הועסקו ללא כל ביטחון תעסוקתי, חשופים לביטולי קורסים בתחילת הסמסטר ולפיטורים שרירותיים. הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות דורש מור"ה ומות"ת בראשותו של הפרופ' מנואל טרכטנברג להסדיר את תנאי העסקתם של חבריו.


עיקרי הדרישות:

לחדול מלפטר את חברי הסגל האקדמי הזוטר מדי סמסטר לטובת העסקה רב-שנתית ויצירת ביטחון תעסוקתי. הוצאת כתבי מינוי שאינם קצובים בזמן. קביעת מועד מוסכם לפיטורים/צמצום אחוזי משרה ופיצוי על ביטול קורס ברגע האחרון.

שיפור בשכרם של המתרגלים (הקרוב לשכר מינימום).

פתרון בעיית ההעסקה בתוכניות ה"חוץ-תקציביות" וביטול מסלול ההעסקה הפוגעני של מורים מן החוץ.

צמצום גודל כיתות; קביעת סרגל מוסכם למתרגלים/מדריכים פרונטאליים לחישוב היקף משרה נורמטיבי ביחס למטלות שאינן פרונטליות, לפי מספר ואופי המטלות.

הסדרת מערך מלגות הקיום והמחקר: איסור על דרישה להשבת מלגה, הסדר הצמדה, ביטול איסורי עבודה, הבטחת מלגה לכל תקופת התואר.

אפשרויות קידום: פתיחת מכרזים לתקני סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל או המקביל לעמיתי הוראה בעלי יכולת מחקרית מוכחת או פוטנציאל מחקרי, ומסלול קידום וביטחון תעסוקתי למורים ותיקים שלא התקבלו לסגל הבכיר.