תקנון ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה (ע"ר)

פרק א' - כללי

1) שם העמותה: ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה (להלן: "הארגון")
2) מען העמותה: ארגון הסגל האקדמי הזוטר – אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל, חיפה. מיקוד: 31905.
3) מטרות:
הארגון שם לעצמו מטרה לייצג את חבריו, כולם או חלקם, בפני גורמים באוניברסיטת חיפה (להלן: "האוניברסיטה") ומחוצה לה בעניינים הבאים:
א. תנאי עבודה (משכורת, שעות עבודה, חופשה, ותק, פיטורין וכו').
ב. זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה (קופות גמל, תגמולים, ביטוח, פיצויים, קרנות ו/או קופות פנסיה, קרנות השתלמות, שבתון, וכו').
ג. קידום האינטרסים האקדמיים והמקצועיים של חברי הארגון.
ד. חיזוק הזיקה שבין חברי הארגון לאוניברסיטה והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של האוניברסיטה כלפי חברי הארגון.
ה. שיתוף פעולה עם מוסדות האוניברסיטה ומוסדות אחרים אקדמיים ולא אקדמיים.
ו. שיתוף פעולה עם ארגוני סגל אקדמי ומוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
ז. קידום סולידריות עם קבוצות עובדים וארגוני עובדים אחרים.
ח. ייצוג וייעוץ משפטי וחשבונאי בעת הצורך בנושאים הקשורים בתחומים האקדמיים שבמסגרת ארגון הסגל האקדמי הזוטר.
ט. כל מטרה חוקית נוספת שתהיה בזיקה למטרות דלעיל.
4) חברות בארגון ופקיעתה:
א. חבר בארגון (להלן: "חבר") יכול להיות כל מורה מן החוץ, עמית הוראה, עוזר הוראה, עוזר מחקר, תלמיד מחקר המועסק בהוראה, מלגאי, מורה או חוקר בדרגה מקבילה וכן כל עובד בדרוג אקדמי באוניברסיטה, אשר הוועד החליט לקבלו והחלטתו אושרה ע"י האסיפה הכללית לאחר שהתקבל לעבודתו או אושרה מלגתו על ידי שלטונות אוניברסיטת חיפה לשם הוראה ו/או מחקר באוניברסיטה, ואשר יבקש להיות חבר בארגון. החפץ להיות חבר בארגון יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בארגון הסגל האקדמי הזוטר. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון"
ב. פקיעת חברות בארגון:
i. חברותו של חבר בארגון תפקע לאחר הפסקת עבודתו או מלגתו באוניברסיטת חיפה, אשר נעשתה ללא חילוקי דעות בינו לבין שלטונות האוניברסיטה ולאחר שהסתיימו התביעות ההדדיות באם היו כאלה בין החבר לבין שלטונות האוניברסיטה.
ii. חבר יוכל לפרוש מהארגון על ידי הודעה מראש ובכתב לוועד הארגון, והודעתו תכנס לתוקף תוך שבוע מיום מסירתה.
iii. בהוצאתו מן הארגון: חבר יכול להיות מוצא מן הארגון, וזכויותיו יכולות להיות מושעות על פי תביעה שהוגשה לוועד הארגון על ידי חבר הארגון או אחד ממוסדות הארגון בשל התנהגות בלתי הולמת, או אי מלוי מכוון של הוראות הארגון. פעולה לפי סעיף זה אפשרית רק לאחר החלטת ועד הארגון שהתקבלה ברוב של שני שליש של המצביעים ולאחר שנתקבלה חוות דעתה של ועדת הביקורת של הארגון בעניין, וזאת כל עוד יקבל החבר הודעה מוועד הארגון בדבר הכוונה להפסיק חברותו בארגון, ותינתן לו זכות לטעון נגד כוונה זו בפני ועד הארגון.
iv. במות החבר. על אף האמור בסעיף זה יעשה הארגון כמיטב יכולתו להגן על זכויותיהם הסוציאליות של שארים ו/או תלויים של חבר הארגון שנפטר במשך חברותו בארגון.
ג. זכויות החברים בארגון הן שוות ובלתי מוגבלות ולכל חבר שמורה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הארגון וליהנות מן השירותים שהוא מעניק לחבריו בכפוף לתשלום דמי חבר ולמילוי חובותיו כחבר.
5) דמי חבר:
א. חברי הארגון ישלמו מדי חודש בחודשו מיסי חבר בסכום שיקבע מזמן לזמן על ידי ועד הארגון בגבולות שיקבעו על ידי האסיפה הכללית.
ב. תשלום דמי החבר יהיה חובה על כל חברי הארגון והוועד יהיה רשאי לגבותם על ידי ניכוי ממשכורת החבר.
ג. פיגר חבר בתשלומי דמי חבר במשך 60 יום, לא יהיה זכאי להשתתף בהצבעות או בחירות לארגון ורשאי הוועד להחליט על אי מתן עזרה כל שהיא לחבר עד אשר ישלם את חובו לארגון.

פרק ב' – מוסדות

6) מוסדות הארגון:
א. האסיפה הכללית.
ב. ועד הארגון.
ג. ועדת ביקורת של הארגון.

א. אסיפה כללית
7) האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון הקובע את מדיניותו ותקציבו. באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון. החלטות האסיפה הכללית תחייבנה את הארגון ואת מוסדותיו.
8) א. האסיפה הכללית השנתית הרגילה: תכונס אחת לשנה בזמן קיום הלימודים לפי לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה. אסיפה זו תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות 1/3 מחברי הארגון. לא נמצא במועד שנקבע מספר מספיק של חברים, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
ב. מודעות על מועד ומקום כינוסה של האסיפה הכללית יפרסם הוועד לא יאוחר מ-10 ימים לפני כינוס האסיפה, על ידי הודעה על לוח המודעות, באתר האינטרנט של הארגון, ובהודעות דוא"ל לרשימת התפוצה הכללית של הארגון. בהודעות יש לפרט את סדר היום של האסיפה.
ג. אסיפה כללית שלא מן המניין: הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין. הוועד חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין אם התקבלה לכך דרישה של ועדת הביקורת או דרישה בכתב של לפחות 50 מחברי הארגון, או דרישה בכתב של לפחות עשירית מחברי הארגון. אסיפה כזו תכונס על ידי הוועד לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגעתה של הפניה בנידון לידי הוועד. מספר הנוכחים הדרוש לאסיפה כזו יהיה 1/3 מחברי הארגון. לא נמצא במועד שנקבע מספר מספיק של חברים, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
ד. אסיפה כללית דחופה:
אסיפה כללית דחופה תכונס במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת. החלטה על כינוסה של אסיפה כללית דחופה, תתקבל על ידי הוועד ברוב של 2/3. לאחר שנתקבלה החלטה כזו, יש להודיע על מועד ומקום כינוסה ועל סדר היום שלה על לוח המודעות, באתר האינטרנט של הארגון, ובהודעות דוא"ל לרשימת התפוצה הכללית של הארגון, 72 שעות לפני כינוסה. אסיפה כללית מיוחדת דחופה תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
אין לדון באסיפה כללית דחופה בשינויים בתקנון, בהדחת יו"ר הוועד או ועדת הביקורת, או בפירוק הארגון.
9) אסיפה כללית מנוהלת על-ידי יו"ר הוועד או ממלא מקומו.
10) האסיפה הכללית השנתית תבחר אחת לשנתיים בהצבעה גלויה ב-2 חברים לוועדת הביקורת של הארגון.
11) החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל. במקרה של שוויון קולות, תהא זכות הכרעה ליו"ר הוועד.
12) האסיפה הכללית תנהל פרוטוקולים מאספותיה, שבהם ירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה.

ב. הוועד
13) מעמדו:
הוועד הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון, והנו בעל הסמכות לדון ולהחליט בכל העניינים השוטפים העומדים על סדר יומו של הארגון, ובלבד שהחלטותיו לא יעמדו בניגוד להוראות תקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית. בפרט, מוסמך ועד הארגון לחתום על הסכם קיבוצי מטעם הארגון, לחתום על הכרזת סכסוך עבודה ועל הודעה בדבר שביתה וזאת לאחר שהאסיפה הכללית אישרה סכסוך עבודה ושביתה. ועד הארגון מוסמך בין השאר להחליט על אמצעים משפטיים ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או כנגד חבר בארגון ולהוציאם לפועל בהתאם להחלטותיו או בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
14) עם זה, טעונה החלטה על שביתה כללית, המקיפה יותר מפקולטה אחת, אישורה של אסיפה כללית, אם שביתה כזו נמשכת למעלה מ-48 שעות.
15) החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד לרבות באמצעות משאל טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני ודינה לכל דבר ועניין כדין החלטה שנתקבלה בישיבת ועד שנתכנסה ונועדה כדין. התבצעה הצבעה טלפונית או באמצעות המייל כאמור, יוצא פרוטוקול המתעד את ההצבעה בסמוך לאחר קיומה.
16) ישיבות הוועד: הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן. למען הסר ספק, ישיבות הוועד יכול שתתקיימנה באמצעות שיחת ועידה טלפונית או כל אמצעי תקשורת אחר (לרבות האינטרנט) בו יכולים כל המשתתפים להשתתף בדיון בו-זמנית.
17) מספר החברים:
מספר חברי הוועד ייקבע על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שלא יפחת מ-5. בבחירת חברי הוועד, יש לשאוף במידת האפשר לייצוג הולם של כל הדרגות בארגון, ושל הפקולטות והחוגים השונים.
18) בחירות לוועד:
בחירות לוועד יתקיימו באסיפה הכללית השנתית של הארגון.
19) ועד הארגון הוא זה שיבחר את יו"ר ועד הארגון, גזבר ובמקרה הצורך, גם בעלי תפקידים נוספים.
20) משך כהונת הוועד והיו"ר:
א. תקופת כהונתו של הוועד היא שנה אחת. הוועד נבחר לפי תקנון הבחירות המצורף בזה והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
ב. משך הכהונה של יו"ר הוועד יהיה שנה, ולאחריה יהיה חייב להציג שוב את מועמדותו בפני ועד הארגון. יו"ר הוועד יוכל לכהן ברציפות לא יותר מאשר שלוש תקופות כהונה רצופות כיו"ר.
21) התפטר הוועד תוך תקופת כהונתו או יובע אי אמון בוועד על ידי האסיפה הכללית המיוחדת, שסעיף זה היה על סדר יומה, תבחר אסיפה כללית זו בוועד זמני עד שייבחר ועד חדש.
22) בכל מקרה ישמש הוועד המתפטר, או שהובע אי אמון בפעולתו, כוועד מעבר עם כל סמכויותיו עד שוועד חדש נכנס לתפקידו.
23) על התכתבות הארגון ועל הודעותיו חותם היו"ר או בעל תפקיד אחר שמונה לכך ע"י הוועד. על הסכמים יחתמו בשתי חתימות, היו"ר ובעל תפקיד שמונה לכך ע"י הוועד. חתימתם תחייב את הארגון.
24) בהיעדרו של אחד מבעלי התפקידים בארגון, מוסמך היו"ר למנות ממלא מקום, ככל האפשר מקרב חברי הוועד באישור הוועד.
25) הוועד ינהל ספרים ופנקסים על פי תקנות מס הכנסה וביניהם ספר חברי הארגון, ספר החלטות, פרוטוקולים מישיבות הוועד ומישיבות האסיפה, חליפת מכתבים, הודעות, חשבון הוצאות והכנסות. כל ספרי ופנקסי הארגון יהיו פתוחים לעיון כל חברי הארגון (פרט לתיקים אישיים) ויישמרו במשרד הארגון.
26) הוועד ירכיב ועדות משנה לטיפול בבעיות שונות לפי ראות עיניו. ועדות משנה שבהן חברים שאינם חברי ועד, יהיו רשאיות להגיש המלצות בלבד.
27) חברי ועד ממלאים את תפקידם כמתנדבים ואינם זכאים לגמול תפקיד או כל תשלום בעבור פעילותם.
28) הוועד מוסמך לקבוע שכר ותנאי עבודה למי שמועסק ע"י הארגון או נותן לו שירותים בכפוף לחוק העמותות.
29) חבר ועד הארגון, אשר עקב פעילותו עפ"י תקנון הארגון ו/או פעילות לגיטימית אחרת בשם ולמען חברי הארגון, נפגע, נתבע או נענש, יזכה להגנה מלאה מצד הארגון לרבות ייצוג משפטי.

פרק ג' – כספים

26) מקורות ההכנסה של הארגון הם כדלקמן:
א. מס חודשי.
ב. תרומות ומענקים אשר יתקבלו מפרטים, מגופים פרטיים וממוסדות.
ג. מפעולות ואירועים.
27) יעוד נכסי הארגון:
הכנסות הארגון, הקרנות והכספים שלרשותו ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו ואסורה חלוקת נכסיו או רווחיו או טובות הנאה בכל צורה בין החברים.
28) גזבר: ועד הארגון יבחר בגזבר. סמכויותיו ותפקידיו ייקבעו על ידי הוועד.
29) הגזבר ידאג לקבלת כספים והוצאתם בהתאם להחלטות הוועד.

ג. זכויות חתימה
31) על הסכמים קיבוציים, הסכמים אחרים, הודעה על סכסוך עבודה, מכתבים ועל הוראות רשמיות אחרות של הארגון חותם היו"ר או הסגן הממלא את מקומו. על הסכמים יחתמו על­פי החלטת הוועד מעת לעת היו"ר והסגן בצירוף חותמת הארגון וחתימתם תחייב את הארגון בכל העניינים שאינם כספיים.
32) הוועד יסמיך את היו"ר והסגן בעת הצורך לפני כל התקשרות של הארגון.
33) על חיובים כספיים כגון: המחאות וממסרים, או כל התחייבות בעלת משמעות כספית אחרת, יחתמו שניים מתוך שלושה נושאי התפקידים הבאים: היו"ר, או הגזבר או חבר אחר מחברי הוועד, אשר נבחרו לשם כך על­ידי הוועד מעת לעת.

ד. ועדת ביקורת
34) האסיפה הכללית של העמותה תמנה ועדת ביקורת לארגון בהתאם להוראות פרק זה. על אף האמור רשאית האסיפה הכללית כי במקום ועדת בקורת ימונה גוף מבקר חיצוני לעמותה בהתאם להוראות ס' 19(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות").
35) מספר החברים: מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית, לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה.
36) פעילות ועדת ביקורת:
i. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוק העמותות, תש"ם-1980, ועדת הביקורת תבקר באופן שוטף את תקינות פעילותה של העמותה על מוסדותיה השונים, לרבות בחירות למוסדות העמותה ומינוי בעלי התפקידים בה, ותדווח על ממצאיה לוועד העמותה ולאסיפה הכללית.
ii. לשם ביצוע תפקידיה, ועדת הביקורת תהא רשאית לבחון את מסמכי העמותה ואת פעילות חבריה וחברי מוסדותיה השונים, אשר יהיו זמינים וישתפו פעולה ככל שיידרש עם ועדת הביקורת.
iii. נציגי ועדת הביקורת יהיו רשאים לקבל הודעה ולהיות נוכחים כמשקיפים ללא זכות הצבעה בכל ישיבה של מוסדות העמותה.
37) סמכויות ועדת הביקורת:
להמליץ על פרוש התקנון, להעביר ביקורת על הפעולות של מוסדות הארגון ולדווח על ממצאיה לאסיפה הכללית.
38) תקופת כהונתה של ועדת הביקורת תהיה ארבע שנים. התפטר אחד מחבריה או יוצא לחופשה העולה על חצי שנה, או נבצר ממנו להשתתף בישיבותיה מסיבה כלשהי למשך תקופה העולה על חצי שנה, נכנס ממלא מקום במקומו. במקרה שלא יהיה ממלא מקום, תבחר האסיפה הכללית בחברים נוספים לתפקיד זה.
39) חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם באחד החברים כיו"ר הוועדה.
40) חתימת יו"ר הוועדה בצירוף אחד מחבריה תחייב את ועדת הביקורת.

פרק ד' – שונות

41) שינוי בתקנון הארגון:
החלטה על תיקון ו/או תוספת (להלן שינוי) לתקנון הארגון תתקבל באסיפה הכללית הרגילה או שלא מן המניין ברוב של 2/3 מחברי הארגון המשתתפים בישיבת האסיפה שבה הובאה לדיון הצעה לשנוי התקנון. זאת בתנאי, כי בסדר היום של האסיפה נכלל שינוי התקנון וכי פורסמו הסעיפים שבהם מוצעים השינויים.
42) פרוק הארגון:
א. החלטה על פרוק הארגון תתקבל באסיפה הכללית ובתנאי שיצביעו בעדה 99% מחברי הארגון המשתתפים באסיפה, שבה הובאה לדיון ההצבעה בדבר פרוק הארגון. זאת בתנאי, כי עם ההחלטה על פרוק הארגון תחליט האסיפה הכללית ברוב יחסי על השימוש בכספי הארגון וברכושו.
ב. בעת פרוק הארגון ייקבעו המועדים והנהלים לפירוק הארגון, ועל השימוש בנכסיו. בנכסים אלו ייעשה שימוש קרוב ככל האפשר לשימוש הנוכחי שלהם והם יועברו לידי עמותה אחרת בעלת מטרות דומות שהיא מוסד ציבורי, לפי סעיף 9ב' לפקודת מס הכנסה.
ג. על קיום אסיפה כללית שעל סדר יומה תונח החלטה כמפורט בסעיף קטן א' תינתן לכל חברי הארגון הודעה של 21 יום מראש לפחות.
43) תקנות לבחירת ועד הארגון:
א. תקנות אלה של הבחירות מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון הארגון של הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה.
ב. האסיפה הכללית השנתית בוחרת ברוב קולות ובהצבעה גלויה 3 חברים לוועדת הבחירות וזו מנהלת את הבחירות לוועד החדש.
ג. עשרה ימים לפני כינוסה של האסיפה הכללית, ישלח הוועד היוצא לחברי הארגון הודעות על מועד האסיפה, וכן הזמנה להגיש מועמדות לוועד החדש.
ד. חבר ועד אשר סיים את העסקתו באוניברסיטה כחבר ארגון סגל אקדמי זוטר, רשאי להמשיך ולשמש בתפקידו עד שנה לאחר מועד סיום העסקתו.
ה. על אף האמור לעיל, לא יהיה כשיר לכהונה במוסד ממוסדות הארגון, חבר ארגון, אשר מכהן במקביל כחבר ועד או נציג בארגון אחר בתחום האוניברסיטה אלא לאחר תקופת צינון של 100 ימים.
ו. כל חבר ארגון רשאי להציע את עצמו כמועמד לוועד.
ז. ועד הארגון החדש יכונס על ידי יו"ר הוועד לישיבה ראשונה בתוך שבועיים לאחר אישור הבחירות. ישיבה זו תהיה משותפת לחברי הוועד היוצא והוועד החדש.