ארגון הסגל הזוטר של אוניברסיטת חיפה הוקם כעמותה בפברואר 1994, ומטרותיו כדלקמן:

  • לייצג את כלל חברי הארגון בפני גורמים שונים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.
  • לדאוג לתנאי העבודה ולזכויותיהם הנלוות של חבריו.
  • לשפר את מעמדם של חבריו בתוך האוניברסיטה ולהגביר את המחויבות האקדמית והכלכלית של אוניברסיטת חיפה כלפי חברי הארגון.
  • לסייע לחבריו בתחומים נוספים כגון: השגת הנחות קבועות ברשתות שונות, רכישת שוברי הנחה ועוד.
  • לדאוג לקשר בין חברי הארגון לבין ארגוני סגל אקדמי זוטר אחרים באוניברסיטאות.
  • לתת לחברי הארגון ייעוץ משפטי ואף ייצוג משפטי במקרה הצורך בנושאים הקשורים לעבודתם במסגרת הסגל האקדמי הזוטר של אוניברסיטת חיפה.
  • כל מטרה חוקית אחרת שהיא בזיקה למטרות המפורטות.

חברים בארגון:

הארגון מאגד את כלל חברי הסגל האקדמי הזוטר ובתוכם: עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, מורים בחוזה מיוחד ביחידה לשפות, מדריכים ואסיסטנטים. זכויות החברים בארגון הן שוות ובלתי מוגבלות, ולכל חבר שמורה הזכות להיות חבר בארגון וליהנות מן השירותים שמעניק הארגון לחבריו בכפוף לתשלום דמי חבר.

מוסדות הארגון:

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון, הקובע את מדיניותו ותקציבו. באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון. החלטות האסיפה הכללית מחייבות את הארגון ואת כל מוסדותיו.  

האסיפה הכללית תכונס אחת לשנה בעת קיום הלימודים בהתאם לשנת הלימודים האקדמית של האוניברסיטה. על קיום אסיפה זו תינתן הודעה מראש של 12 ימים לפחות והיא תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות שליש מחברי הארגון. אם לא יימצא במקום ובמועד שעליו ניתנה הודעה מספר מספיק של חברים, תכונס באותו מקום כעבור רבע שעה אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

מודעות על מועד ומקום האסיפה הכללית יפרסם הוועד לא יאוחר מ-12 ימים לפני כינוס האסיפה על-ידי הודעה על לוח המודעות בבנייני האוניברסיטה וכן ייעשה מאמץ לשלוח הודעות הזמנה אישיות במידת האפשר. בהודעות אלה יפורט סדר היום של האסיפה.

האסיפה הכללית השנתית נפתחת ומתנהלת על-ידי יו"ר הוועד ובהעדרו על-ידי ממלא מקומו. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב רגיל, ובמקרה של שוויון קולות תהא זכות ההכרעה ליו"ר הוועד. האסיפה הכללית תנהל פרוטוקולים מאסיפותיה שבהם יירשם מהלך האסיפה וכן כל ההחלטות שיתקבלו. פרוטוקול האסיפה יאושר על-ידי ועד הארגון בישיבה הראשונה לאחר קיום האסיפה הכללית.

אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית מיוחדת מתכנסת או על-פי החלטת הוועד או על-פי החלטת ועדת הביקורת ו/או על-פי דרישה של 50 מחברי הארגון שדרשו כינוס אסיפה זו. אסיפה כללית מיוחדת, שנקראה על-פי דרישה בכתב של לפחות 50 מחברי הארגון כנ"ל, תכונס על-ידי הוועד לא יאוחר מאשר 3 שבועות לאחר שהפנייה בנדון הגיעה לידי הוועד. מספר החברים הדרוש לאסיפה כללית מיוחדת זו יהיה 1/3 מחברי הארגון במועד ראשון ולא פחות מ – 1/4 מחברי הארגון במועד שני שיחול שעה לאחר המועד הראשון, אם לא נמצא מספר החברים הנדרש במועד הראשון. אסיפה כללית מיוחדת נפתחת ומתנהלת על-ידי יו " ר הוועד ובהיעדרו על-ידי ממלא מקומו.

אסיפה דחופה

במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת רשאי הוועד לכנס "אסיפה כללית דחופה". החלטה על כינוסה של אסיפה כללית דחופה צריכה להתקבל על-ידי הוועד ברוב של 2/3 או על-ידי ועדת הביקורת בהחלטה פה אחד. אם נתקבלה החלטה כזאת, יש להודיע על מועדה ומקום כינוסה, וכן על סדר היום של האסיפה הכללית הדחופה, על גבי לוח המודעות בבנייני האוניברסיטה, לפחות 72 שעות לפני כינוסה. בנוסף לכך ייעשה מאמץ לפרסם את דבר האסיפה באמצעים נוספים. אין לכנס אסיפה כללית שנתית רגילה בדרך דחופה ואין לדון באסיפה כללית דחופה בשינויים בתקנון או בפירוק הארגון.

ועד הארגון

ועד הארגון הוא הגוף המייצג והמבצע העליון של הארגון ולו הסמכות הבלעדית לדון בכל ענייני הארגון באופן שוטף. הוועד אחראי בפני האסיפה הכללית וחייב בהגשת דו"ח שנתי על פעולותיו במשך השנה. האסיפה תאשרר את פעולות הוועד בפגישתה השנתית, בין יתר הנושאים שעל סדר יומה. ועד הארגון מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי מטעם הארגון, וכמו כן מוסמך הוועד לחתום על הכרזת סכסוך עבודה ועל הודעה בדבר שביתה, רק לאחר שהאסיפה הכללית אישרה סכסוך עבודה ושביתה (בהתאמה). ועד הארגון מוסמך להחליט על אמצעים משפטיים ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או כנגד חבר בו, ולהוציאם לפועל בהתאם להחלטותיו או בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

ועדות  משנה

הוועד יהיה רשאי להקים ועדות משנה או צוותי עבודה לעניינים שוטפים או לצרכים חד-פעמיים של הארגון או של חבר מחבריו לפי ראות עיניו, ורשאי לצרף לוועדות אלו חברי ארגון אשר אינם חברי הוועד ו/או אנשי מקצוע חיצוניים.

ועדת הביקורת של הארגון

האסיפה הכללית השנתית תבחר אחת לשנתיים בהצבעה גלויה ב- 2 חברים לוועדת הביקורת של הארגון. חבר ועד אינו יכול להיות חבר בוועדת הביקורת. ועדת הביקורת של הארגון תבקר את פעולות הוועד ואת פעולות הארגון בכללו, ותיתן דו"ח על החלטותיה בפני האסיפה הכללית הרגילה עד 14 ימים לאחר ישיבת ועדת הביקורת יחד עם רואה החשבון של הארגון, ולא יאוחר מ- 7 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית השנתית. ועדת הביקורת רשאית להמליץ על שינויים בוועד, בארגון, בתקנון או בכל נושא הקשור אליו, כראות עיניה. תפקידי הוועדה: לבקר את פעולת הוועד ונושאי התפקידים; לבקר את פעולת הארגון; להגיש דו"ח שנתי קבוע לאסיפה הכללית; להגיש דו"ח חריג לאסיפה הכללית לפי הצורך ולשמש כמעין גוף שיפוטי לבירור תביעות חברים כנגד חברים אחרים בארגון ונגד הארגון או מוסדותיו.

הסכם השכר הקיבוצי

עיקר פעולתו של הארגון היא בניהול משא ומתן מול האוניברסיטה על הסכמי שכר קיבוציים המסדירים את תנאי העסקתם של חבריו.

פיקוח על ישום הסכמי השכר

עיקר פעילותו השוטפת של הארגון היא בטיפול בתלונות של חברי הארגון המועסקים בניגוד להסכם השכר הקיבוצי, תוך פגיעה בזכויותיהם. במקרים שכאלו ייצג אתכם הארגון מול מוסדות האוניברסיטה, כולל הוצאות משפטיות, במקרה הצורך. אם אתם נתקלים בבעיה או אם אתם סבורים כי ביכולתנו לסייע לכם בצורה אחרת, אנא, צרו עימנו קשר.

שי לחג

לקראת חג הפסח מחלק הארגון שי לחג לחברים.

תווי קניה לרשתות השיווק

לקראת ראש השנה ופסח מוכר הארגון תווי קניה לרשתות המובילות במחיר מוזל.

מבצעים והטבות

מבצעים והטבות ברכישת מוצרים שונים, נופש תרבות ובידור.

הסכם השכר הארצי - 2012

ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו ארבע אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, וחיפה. ההסכם כלל: החלת מסלול ההעסקה של עמיתי הוראה  על מועסקים בתכניות חוץ תקציביות, סגורות, מותנות וסמסטר קיץ, שהועסקו עד חתימת ההסכם כמורים מן החוץ; תוספת שכר ניכרת למסטרנטים המועסקים בהוראה פרונטאלית; ביטחון תעסוקתי בדמות כתבי התחיבות לכמה שנים לחלק מחברי הארגון; הגדלת ההפרשות לפנסיה; מתן אפשרות לעמיתי הוראה ומורים מן החוץ להגיש הצעות לתקציבי מחקר;  צירוף עוזרי מחקר לארגון וקביעת תעריפי מינימום להעסקתם (באוניברסיטת חיפה בלבד). כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר. 


הסכם השכר הארצי - 2008

ההסכם הקיבוצי הארצי הנו נוסח הסכם אחיד עליו חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית, בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. ההסכם כלל תיקון משמעותי של מסלול ההעסקה של עוזרי הוראה (הארכת תקופת ההעסקה לשנה שלמה) ויצירת תקן חדש של עמית הוראה שבא להחליף את תקן ההעסקה המקפח בו הועסקו מורים מן החוץ. (התקן כולל העסקה לשנה שלמה  וזכויות סוציאליות ואקדמיות). כתוצאה מההסכם עברו 70% מהמורים מן החוץ שהועסקו בתקציבים רגילים לתקן החדש. כמו כן, קיבלו כל חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות שכר בשיעור זהה להסכם הסגל האקדמי הבכיר. 

הסכמי השכר הקיבוציים – 1997-2000

בשנת 1997 פתחו כל ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בשביתה ארצית לשיפור תנאי העסקתם. השביתה ארכה חמישה חדשים ובסיומה נפתח משא ומתן בין הארגון להנהלת האוניברסיטה, שהסתיים בהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו בשנת 1997 ו-2000. 

בין ההישגים שהושגו: הארכת משך תקופת ההעסקה של תלמידים לתואר שלישי (שנים עשר  חדשים בשנה במקום תשעה) ושל תלמידים לתואר שני (עשרה חדשים במקום שמונה), מעבר לפנסיה צוברת וזכויות סוציאליות מלאות לסטודנטים המועסקים ע"י האוניברסיטה.

לעיון בהסכמי השכר הקיבוציים