תקנון ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה (ע"ר)

פרק א' - כללי

1. שם העמותה: ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה (ע"ר) (להלן: "הארגון")

2. מען העמותה: ארגון הסגל האקדמי הזוטר – אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, הר הכרמל, חיפה. מיקוד: 3498838.

3. מטרות:

הארגון שם לעצמו מטרה לייצג את חבריו, כולם או חלקם, בפני גורמים באוניברסיטת חיפה (להלן: "האוניברסיטה") ומחוצה לה בעניינים הבאים:
3.1. תנאי עבודה (משכורת, שעות עבודה, חופשה, ותק, פיטורין וכו').
3.2. זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה (קופות גמל, תגמולים, ביטוח, פיצויים, קרנות ו/או קופות פנסיה, קרנות השתלמות, שבתון, וכו').
3.3. קידום האינטרסים האקדמיים והמקצועיים של חברי הארגון.
3.4. חיזוק הזיקה שבין חברי הארגון לאוניברסיטה והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של האוניברסיטה כלפי חברי הארגון.
3.5. שיתוף פעולה עם מוסדות האוניברסיטה ומוסדות אחרים אקדמיים ולא אקדמיים.
3.6. שיתוף פעולה עם ארגוני סגל אקדמי ומוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.
3.7. קידום סולידריות עם קבוצות עובדים וארגוני עובדים אחרים.
3.8. ייצוג וייעוץ משפטי וחשבונאי בעת הצורך בנושאים הקשורים בתחומים האקדמיים שבמסגרת ארגון הסגל האקדמי הזוטר.
3.9. כל מטרה חוקית נוספת שתהיה בזיקה למטרות דלעיל.

4. חברות בארגון ופקיעתה:

4.1. חברות:
4.1.1. חבר בארגון (להלן: "חבר") יכול להיות כל מי שמועסק באוניברסיטת חיפה בתפקידי הוראה, סיוע להוראה, תרגול, הדרכה, מחקר ועזרה למחקר, וכן כל עובד אחר אשר עונה על הקריטריונים אשר יקבעו לשם כך על ידי הוועד, ואשר יבקש להיות חבר בארגון
4.1.2. החפץ להיות חבר בארגון יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בארגון הסגל האקדמי הזוטר. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון"                                                                                                        
4.1.3 טופס ההצטרפות יישלח בדוא"ל למי שיבקש להצטרף לארגון ועומד בתנאים המפורטים בסעיף 4.1.1 לעיל. הטופס יהיה זמין גם באתר הארגון.
4.1.4 את הבקשה להיות חבר/ה בארגון אפשר להגיש בדרכים הבאות:
4.1.4.1 למלא בכתב יד ולהעביר אל משרד הארגון במסירה אישית ו/או בפקס ו/או בדוא"ל.
4.1.4.2 למלא ולהגיש באופן מקוון ולאחר אימות באמצעות סיסמה שנשלחת לטלפון הנייד של המבקש/ת.
4.1.5. לכל חבר שמורה הזכות ליהנות מהשירותים שהארגון מעניק לחבריו בכפוף למילוי חובותיו כחבר.
4.2. פקיעת חברות בארגון:
4.2.1. חברותו של חבר בארגון תפקע לאחר הפסקת עבודתו או מלגתו באוניברסיטת חיפה, אשר נעשתה ללא חילוקי דעות בינו לבין שלטונות האוניברסיטה ולאחר שהסתיימו התביעות ההדדיות, אם היו כאלה, בין החבר לבין שלטונות האוניברסיטה.
4.2.2. חבר יוכל לפרוש מהארגון על ידי הודעה מראש ובכתב לוועד הארגון, והודעתו תיכנס לתוקף תוך שבוע מיום מסירתה.
4.2.3. בהחלטה בדבר הוצאת חבר מהארגון:
4.2.3.1. ועד הארגון רשאי להחליט על הוצאת חבר מן הארגון מאחד הטעמים הבאים:
4.2.3.1.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
4.2.3.1.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
4.2.3.1.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
4.2.3.1.4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
4.2.3.2. חבר הארגון יקבל הודעה מוועד הארגון בדבר הכוונה להפסיק חברותו בארגון, ותינתן לו זכות לטעון נגד כוונה זו בפני ועד הארגון.
4.2.3.3. חבר שיוחלט על הוצאתו, יהיה רשאי לערער על ההחלטה בפני האסיפה הכללית, וזאת על ידי משלוח הודעה מתאימה לוועד הארגון בתוך 7 ימים מהמועד שבו קיבל את ההודעה על הפסקת חברותו. ועד הארגון יקבע אם הערעור יישמע על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין או אסיפה כללית שנתית. אם הגיש חבר הארגון ערעור על החלטת הוועד לא תיכנס ההחלטה לתוקף על הוצאתו עד לקיום האסיפה הכללית/אסיפה שלא מן המניין.
4.2.4. במות החבר. על אף האמור בסעיף זה יעשה הארגון כמיטב יכולתו להגן על זכויותיהם הסוציאליות של שארים ו/או תלויים של חבר הארגון שנפטר בתקופת חברותו בארגון.

5. דמי חבר:

5.1. חברי הארגון ישלמו מדי חודש בחודשו מיסי חבר בסכום שיקבע לפי אחוז משכרם, מזמן לזמן על ידי ועד הארגון בגבולות שיקבעו על ידי האסיפה הכללית.
5.2. דמי החבר ייגבו ממשכורת החבר.

פרק ב' – מוסדות

6. מוסדות הארגון:

א. האסיפה הכללית.
ב. ועד הארגון.
ג. ועדת ביקורת של הארגון או גוף מבקר חיצוני.

7. אסיפה כללית

7.1. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הארגון. באסיפה הכללית רשאים להיות נוכחים כל חברי הארגון. החלטות האסיפה הכללית תחייבנה את הארגון ואת מוסדותיו.
7.2. סמכויות האסיפה הכללית:
7.2.1. בחירת ועד העמותה. קביעת מספר חברי הוועד תיעשה בידי האסיפה הכללית, אלא אם כן נקבע מספרם במפורש בתקנון, ובכל מקרה יהיו בוועד לפחות 2 חברים;
7.2.2. בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר חיצוני;
7.2.3. אישור הדו"חות הכספיים השנתיים והדו"חות המילוליים;
7.2.4. קבלת החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם העמותה;
7.2.5. אישור גמול לחברי הוועד או לחברי ועדת הביקורת בגין תפקידם בהתאם לתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס"ט-2009 (ניתן לעיין בתקנות באתר האינטרנט של הרשם) וקביעת נהלים בעניין החזר הוצאות לפי התקנות האמורות;
7.2.6. קבלת דיווחים מהוועד ומוועדת הביקורת על פעולותיהם ודיון בהם.
7.3. כינוס האסיפה:
7.3.1. אסיפה כללית שנתית:
7.3.1.1. הוועד יכנס אסיפה כללית שנתית אחת לשנה במועד אשר יקבע על ידי הוועד המנהל.
7.3.1.2. אסיפה זו תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות 1/3 מחברי הארגון. לא נמצא במועד שנקבע מספר מספיק של חברים, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
7.3.1.3. הארגון יפרסם הודעה על מועד ומיקום כינוסה של האסיפה הכללית השנתית הרגילה לא יאוחר מ-7 ימים לפני כינוס האסיפה באתר האינטרנט של הארגון או בהודעת דוא"ל לרשימת התפוצה של חברי הארגון. בהודעות יש לפרט את סדר היום של האסיפה.
7.3.2. אסיפה כללית שלא מן המניין:
7.3.2.1. הוועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין.
7.3.2.2. הוועד חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין אם התקבלה לכך דרישה של ועדת הביקורת או דרישה בכתב החתומה על ידי לפחות עשירית מחברי הארגון, בחתימתם האישית. דרישה כאמור חייבת לכלול את הנושאים שעליהם מבקשים חברי ועדת ביקורת ו/או חברי הארגון לכנס את האסיפה הכללית.
7.3.2.3. אסיפה כזו תכונס על ידי הוועד לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגעתה של הפניה בנידון לידי הוועד.
7.3.2.4. מספר הנוכחים הדרוש לאסיפה כזו יהיה 1/3 מחברי הארגון. לא נמצא במועד שנקבע מספר מספיק של חברים, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שנייה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
7.3.2.5. הארגון יפרסם הודעה על מועד ומיקום כינוסה של האסיפה הכללית שלא מן המניין לא יאוחר מ-7 ימים לפני כינוס האסיפה באתר האינטרנט של הארגון או בהודעת דוא"ל לרשימת התפוצה של חברי הארגון. בהודעות יש לפרט את סדר היום של האסיפה.
7.3.3. אסיפה כללית דחופה:
7.3.3.1. אסיפה כללית דחופה תכונס במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת.
7.3.3.2. החלטה על כינוסה של אסיפה כללית דחופה, תתקבל על ידי הוועד ברוב של 2/3. לאחר שנתקבלה החלטה כזו, יש להודיע על מועד ומקום כינוסה ועל סדר היום שלה באתר האינטרנט של הארגון או בהודעת דוא"ל לרשימת התפוצה של חברי הארגון, 72 שעות לפני כינוסה.
7.3.3.3. אסיפה כללית דחופה תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
7.3.3.4. אין לדון באסיפה כללית דחופה בשינויים בתקנון, ובשינויים בהרכבי מוסדות הארגון לרבות בהדחת יו"ר הוועד או ועדת הביקורת או המבקר החיצוני, או בפירוק הארגון.
7.4. אסיפה כללית מנוהלת על-ידי יו"ר הוועד או ממלא מקומו או מי שהוסמך על ידי יו"ר הוועד לצורך זה.
7.5. האסיפה הכללית השנתית תבחר אחת לארבע שנים בהצבעה גלויה ב-2 חברים לוועדת הביקורת של הארגון. ככל שהחליטה האסיפה הכללית על מינויו של גוף מבקר חיצוני במקום קיומה של ועדת ביקורת, ימונה הגוף המבקר החיצוני על ידי האסיפה הכללית וזאת לכהונה של ארבע שנים מיום היבחרו.
7.6. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל. במקרה של שוויון קולות, תהא זכות הכרעה ליו"ר הוועד.
7.7. האסיפה הכללית תנהל פרוטוקולים מאספותיה, שבהם ירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה.
7.8 אסיפה כאמור בסעיף 7.3 לעיל, תוכל להתכנס פיזית באוניברסיטת חיפה, או להתכנס באופן מקוון באמצעים אלקטרוניים (לדוגמה, זום), המאפשרים למשתתפי האסיפה לראות ולשמוע אחד את השני, או בשילוב שלהן.                                                                                                   

8. הוועד

8.1. מעמדו:
הוועד הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון, והנו בעל הסמכות לדון ולהחליט בכל העניינים השוטפים העומדים על סדר יומו של הארגון, ובלבד שהחלטותיו לא יעמדו בניגוד להוראות תקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית. בפרט, מוסמך ועד הארגון לחתום על הסכם קיבוצי מטעם הארגון, לחתום על הכרזת סכסוך עבודה ועל הודעה בדבר שביתה וזאת לאחר שהאסיפה הכללית אישרה סכסוך עבודה ושביתה. ועד הארגון מוסמך בין היתר להחליט על אמצעים משפטיים ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או כנגד חבר בארגון ולהוציאם לפועל בהתאם להחלטותיו או בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
8.2. עם זה, טעונה החלטה על שביתה כללית, המקיפה יותר מפקולטה אחת, אישורה של אסיפה כללית, אם שביתה כזו נמשכת למעלה מ-48 שעות.
8.3. החלטות הוועד:
8.3.1. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
8.3.2. היו הקולות שקולים, יינתן ליו"ר קול כפול היכול להכריע את ההצבעה.
8.3.3. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד לרבות באמצעות משאל טלפוני או באמצעות דואר אלקטרוני ודינה לכל דבר ועניין כדין החלטה שנתקבלה בישיבת ועד שנתכנסה ונועדה כדין.
8.3.4. כל החלטה, ובכלל זאת החלטה אשר התבצעה בהצבעה טלפונית או באמצעות המייל כאמור, תבוצע באמצעות פרוטוקול המתעד את ההצבעה בסמוך לאחר קיומה.
8.4. ישיבות הוועד:
הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן. למען הסר ספק, ישיבות הוועד יכול שתתקיימנה באמצעות שיחת ועידה טלפונית או כל אמצעי תקשורת אחר (לרבות האינטרנט) שבו יכולים כל המשתתפים להשתתף בדיון בו-זמנית.
8.5. מספר החברים:
הוועד ימנה שבעה חברים.
8.6. השלמת הועד
8.6.1. נתפנה מקומו של חבר הועד, מכל סיבה שהיא, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
8.6.2. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
8.7. בחירות לוועד:
8.7.1. הוועד המנהל של העמותה ייבחר אחת לשנתיים על ידי כלל חברי העמותה. בקיום בחירות יבחרו מחדש כלל חברי הוועד ובכלל זאת גם חברים אשר הצטרפו או מונו באמצע תקופת כהונה, בהתאם לאמור בתקנון זה.
8.7.1.1 אסיפה כללית תקבע את מועד להגשת מועמדות לוועד, תאשר את תקנון הבחירות לוועד ותמנה מנהל בחירות וזאת בהתאם להצעת הוועד המנהל.
8.7.1.2 במהלך חודש יוני או יולי ישלח מנהל הבחירות לחברי הארגון ויזמין אותם להגיש את מועמדותם לוועד המנהל.
8.7.1.2 מועמדים לתפקיד יגישו את מועמדותם על דרך מסירת הודעה בכתב למזכירות העמותה אשר תכלול את שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת עדכנית, מספר טלפון נייד זמין וכתובת דואר אלקטרוני זמינה וזאת עד לא יאוחר מ 21- ימים ממועד ההודעה.
8.7.1.3 אם בתום התקופה לא יהיו יותר מ-7 מועמדים, תכונס אסיפה כללית דחופה להצבעת אמון במועמדים לוועד המנהל של הארגון. החלטת האסיפה הכללית המאשרת את המועמדים תהא החלטה המאשרת את בחירתם ומינויים לתפקיד הוועד המנהל של העמותה (וזאת במקום קיום הבחירות).
8.7.1.4 אם בתום התקופה יהיו יותר מ- 7 מועמדים תכונס אסיפה כללית לצורך קביעת מועד הבחירות.
8.7.2. אסיפה כללית תקבע את מועד הבחירות לוועד, תאשר את תקנון הבחירות לוועד ותמנה ועדת בחירות וזאת בהתאם להצעת הוועד המנהל.
8.7.3. תקנון הבחירות:
8.7.3.1. הוועד יציג לאסיפה הכללית את תקנון הבחירות.
8.7.3.2. כל עוד לא נקבע תקנון חדש, ימשיך התקנון המאושר להיות תקנון הבחירות התקף לקיום בחירות לוועד המנהל.
8.7.3.3. מצורף לתקנון זה, תקנון מצוי של הבחירות לתפקיד חבר ועד מנהל בעמותה. לאסיפה הסמכות לשנות, לעדכן או להחליף תקנון זה.
8.7.4. ועדת הבחירות:
8.7.4.1. ועדת הבחירות תיבחר על ידי האסיפה הכללית ותמנה שלושה חברים.
8.7.4.2. אין חובה כי חברי ועדת הבחירות יהיו חברי עמותה.
8.7.4.3. היו חברי ועדת הבחירות חברי עמותה – לא יוכלו להגיש מועמדותם לוועד.
8.7.4.4. ועדת הבחירות תהיה ועדה בלתי תלויה ותהיה אחראית על ניהול הבחירות.
8.7.4.5. הוועד המנהל ונושאי משרה בעמותה יסייעו בכל הדרוש לוועדת הבחירות לשם מילוי תפקידה.
8.7.5. מועמדות לתפקיד חברי ועד מנהל תוגש רק על ידי חברי עמותה אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בנספח "תנאי סף לחברות בוועד" המצורף כחלק בלתי נפרד מתקנון זה;
8.7.6. לוועדת הבחירות מסורה הסמכות לקבוע את האופן שבו יבוצעו הבחירות. בקבלת החלטה כאמור תשקול הוועדה בין היתר את השיקולים הבאים:
8.7.6.1. שמירה על האופי הדמוקרטי של הבחירות וחשאיות הבחירה של החברים;
8.7.6.2. שמירה על טוהר הבחירות;
8.7.6.3. שיטת בחירות המאפשרת לכמה שיותר חברי עמותה לבחור את חברי הוועד של העמותה;
8.7.6.4. אין מניעה לבחור בטכנולוגיות הצבעה המאפשרות הצבעה באמצעות רשת האינטרנט כל עוד ישמרו חשאיות הבוחר והיכולת לשמור על טוהר הבחירה.
8.8. יושב ראש ועד הארגון:
8.8.1. ועד הארגון יבחר יושב ראש מבין חבריו.
8.8.2. לתפקיד יושב ראש הארגון יוכל להיבחר רק מי שכיהן בתפקיד חבר ועד מנהל בשנה שקדמה לבחירות.
8.8.3. לא היה מועמד בעל ותק של שנה כאמור, יוכל להיבחר כל מועמד אחר.
8.9. לוועד שמורה הזכות למנות בעלי תפקידים נוספים וכן עובדים לעמותה. הועד יקבע את סמכויות העובדים ותפקידיהם.
8.10. משך כהונת הוועד והיו"ר:
8.10.1. תקופת כהונתו של הוועד היא שנתיים. חבר ועד יוצא יוכל להיבחר כחבר ועד חדש ללא הגבלה של תקופות כהונה.
8.10.2. יושב ראש ועד מנהל יבחר על ידי חברי הוועד המכהנים ויכהן בתפקידו עד סוף תקופת הכהונה של הוועד.
8.10.3. יו"ר ועד יוכל לכהן עד שלוש תקופות כהונה רצופות. אין מניעה להתמודדות מחודשת לאחר תקופת כהונה שבה לא כיהן בתפקיד יושב ראש הוועד המנהל.
8.10.4. על אף האמור בסעיף 8.10.3, במקרה שבו לא הגיש אף חבר ועד מועמדות לתפקיד יו"ר הוועד, יהיה רשאי הוועד למנות את היו"ר לתקופת כהונה נוספת.
8.10.5. לוועד הזכות להחליף את היו"ר בכל שלב. התחלף היו"ר, יכהן היו"ר החדש עד תום תקופת הכהונה של הוועד הנוכחי.
8.11. סיום כהונת ועד לפני תום תקופת כהונה:
8.11.1. התפטר הוועד תוך תקופת כהונתו או יובע אי אמון בוועד על ידי האסיפה הכללית, שסעיף זה היה על סדר יומה, תבחר אסיפה כללית זו בוועד זמני עד שייבחר ועד חדש.
8.11.2. בכל מקרה ישמש הוועד המתפטר, או שהובע אי אמון בפעולתו, כוועד מעבר עם כל סמכויותיו עד שוועד חדש נכנס לתפקידו.
8.12. הוועד ינהל ספרים ופנקסים בהתאם להוראות כל דין.
8.13. הוועד ירכיב ועדות משנה לטיפול בנושאים שונים לפי ראות עיניו. ועדות משנה שבהן חברים שאינם חברי ועד, יהיו רשאיות להגיש המלצות בלבד.
8.14. הוועד מוסמך לקבוע שכר ותנאי עבודה למי שמועסק ע"י הארגון או נותן לו שירותים בכפוף לחוק העמותות.

פרק ג' – כספים

9. מקורות ההכנסה של הארגון הם כדלקמן:

9.1. מס חודשי.
9.2. תרומות, העברות, תמיכות ומענקים אשר יתקבלו מפרטים, מגופים פרטיים, ממוסדות ומרשויות ציבוריות.
9.3. הכנסות עצמיות ובכלל זה הכנסות מפעולות ואירועים.

10. יעוד נכסי הארגון:
הכנסות הארגון, הקרנות והכספים שלרשותו ישמשו אך ורק לקידום מטרותיו ואסורה חלוקת נכסיו או רווחיו או טובות הנאה בכל צורה בין החברים.

פרק ד' – זכויות חתימה

11. הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או לנושאי משרה בעמותה ו/או מעובדי העמותה ו/או ממתנדבים בתפקיד מנהלי בעמותה לחתום ולהתחייב בשם העמותה לכל דבר ועניין.

12. בכל מקרה, על כל התחייבות של העמותה, מכל סוג ומין, יחתמו שני מורשי חתימה בצירוף חותמת העמותה.

13. זכויות חתימה בהקשר ליחסים הקיבוציים

13.1. הוועד רשאי להסמיך חברי ועד ונושאי משרה בארגון, גם אם אינם חברי ועד, לייצג את הארגון במהלך משא ומתן קיבוצי מול המעסיק.
13.2. על אף האמור לעיל, רשאים לחתום על הסכם קיבוצי או הודעה על סכסוך עבודה והשבתה רק שני חברים בוועד המנהל של הארגון.

פרק ה' – ועדת ביקורת

14. האסיפה הכללית של העמותה תמנה ועדת ביקורת לארגון בהתאם להוראות פרק זה. על אף האמור רשאית האסיפה הכללית כי במקום ועדת בקורת ימונה גוף מבקר חיצוני לעמותה בהתאם להוראות ס' 19(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות").

15. ועדת הביקורת של הארגון תמנה 2-3 חברים.

16. ועדת הביקורת תבחר בהצבעה רגילה באסיפה הכללית.

17. סמכויות ועדת ביקורת:

17.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוק העמותות, תהיה ועדת ביקורת אחראית לבקר באופן שוטף את תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה השונים, לרבות בחירות למוסדות העמותה ומינוי בעלי התפקידים בה, ותדווח על ממצאיה לוועד העמותה ולאסיפה הכללית.
17.2. לשם ביצוע תפקידיה, ועדת הביקורת תהא רשאית לבחון את מסמכי העמותה ואת פעילות חבריה וחברי מוסדותיה השונים, אשר יהיו זמינים וישתפו פעולה ככל שיידרש עם ועדת הביקורת.
17.3. נציגי ועדת הביקורת יהיו רשאים לקבל הודעה ולהיות נוכחים כמשקיפים ללא זכות הצבעה בכל ישיבה של מוסדות העמותה.
17.4. ועדת ביקורת תהיה רשאית להמליץ על פרוש התקנון, להעביר ביקורת על הפעולות של מוסדות הארגון ולדווח על ממצאיה לאסיפה הכללית.
17.5. ועדת ביקורת תהא רשאית לבקש זימון האסיפה הכללית ככל שתמצא לנכון. לבקשת ועדת ביקורת יהיה הועד המנהל מחויב לכנס את האסיפה בהתאם להוראות התקנון.

18. תקופת כהונתה של ועדת הביקורת:

18.1. תקופת כהונתה של ועדת ביקורת תהיה ארבע שנים.
18.2. התפטר אחד מחבריה או יוצא לחופשה העולה על חצי שנה, או נבצר ממנו להשתתף בישיבותיה מסיבה כלשהי למשך תקופה העולה על חצי שנה, יוכלו חברי ועדת הביקורת הנותרים למנות חבר ועדת ביקורת חליף.
18.3. חבר ועדת ביקורת חליף יכהן בתפקידו עד לכינוס הבא של האסיפה הכללית. באסיפה זו יבחר חבר קבוע לוועדה שיכהן בה עד להשלמת כהונתה.

19. חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוכם באחד החברים כיו"ר הוועדה.

פרק ו' – שונות

20. שינוי בתקנון הארגון:
החלטה על תיקון ו/או תוספת (להלן שינוי) לתקנון הארגון תתקבל באסיפה הכללית הרגילה או שלא מן המניין ברוב של 2/3 מחברי הארגון המשתתפים בישיבת האסיפה שבה הובאה לדיון הצעה לשנוי התקנון. זאת בתנאי, כי בסדר היום של האסיפה נכלל שינוי התקנון וכי פורסמו הסעיפים שבהם מוצעים השינויים.

21. פרוק הארגון:

21.1. החלטה על פרוק הארגון תתקבל באסיפה הכללית ובתנאי שיצביעו בעדה 90% מחברי הארגון המשתתפים באסיפה, שבה הובאה לדיון ההצבעה בדבר פרוק הארגון. זאת בתנאי, כי עם ההחלטה על פרוק הארגון תחליט האסיפה הכללית ברוב יחסי על השימוש בכספי הארגון וברכושו.
21.2. בעת פרוק הארגון ייקבעו המועדים והנהלים לפירוק הארגון, ועל השימוש בנכסיו. בנכסים אלו ייעשה שימוש קרוב ככל האפשר לשימוש הנוכחי שלהם והם יועברו לידי עמותה אחרת בעלת מטרות דומות שהיא מוסד ציבורי, לפי סעיף 9ב' לפקודת מס הכנסה.
21.3. על קיום אסיפה כללית שעל סדר יומה תונח החלטה על פרוק הארגון תינתן לכל חברי הארגון הודעה של 21 יום מראש לפחות.

תנאי סף לכהונה כחבר ועד מנהל בארגון

כשיר להתמנות כחבר ועד מנהל העמותה, מי שהנו:
1. חבר הארגון;
2. תושב ישראל בן 25 ומעלה;
3. בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג;
4. איננו בעל תפקיד ניהולי במסגרת אוניברסיטת חיפה;
5. שתפקידו אינו כולל השתתפות בהליכי פיטורים או צמצום משרה של עובדים באוניברסיטת חיפה;
6. אינו מכהן, ולא כיהן במהלך 100 הימים טרם הצגת מועמדותו כחבר ועד בתפקיד של חבר ועד מנהל, דירקטור, חבר במועצת מנהלים, חבר ועדת ביקורת, חבר מוסד מבקר או בכל תפקיד דומה אחר בארגון או במוסד אחר בתחומי האוניברסיטה, או הועסק בשכר עבור ארגון או מוסד כאמור.
7. עיסוקיו/ה האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד-עניינים עם תפקידו כחבר ועד בעמותה;
8. איננו פושט רגל או נמצא בהליך כינוס נכסים;
9. לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו.

 

 

 

 

 

יפה בללי - יו"ר הוועד

היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
יפה בללי
הד"ר איתן רון
החוג למתמטיקה
 איתן רון
טל נוה
החוג ללשון העברית 
 טל נוה
קים יובל
בי"הס הבינלאומי 
 קים יובל
עמית צריקר
החוג לעבודה סוציאלית
המכינה האוניברסיטאית 
 עמית צריקר
איגור קליינר
החוג לסטטיסטיקה
 איגור קליינר
עו"ד שאול בלגי
הפקולטה למשפטים
 שאול בלגי