פטור משכר לימוד ניתן בהתאם לכללים הבאים:

עוזרי הוראה - למעט תלמידים לתואר ראשון, זכאים לפטור בשיעור כפול מאחוז משרתם השנתית הממוצעת.
תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"חים) - זכאים לפטור מלא בכל היקף העסקה.

פטור מתשלומים נלווים:  

התשלומים הנלווים הם תשלומים בעבור שירותי אבטחה וניקיון באוניברסיטה.

עוזרי הוראה -למעט תלמידים לתואר ראשון, זכאים לפטור מדמי אבטחה בשיעור כפול מאחוז משרתם.
תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"חים) - זכאים לפטור מדמי אבטחה. 

לתשומת לבכם, הפטורים חייבים במס כהטבת מעסיק.