Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום, 

נוכח משבר נגיף קורונה נדרש המשק כולו לשינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לצד צעדי החירום שננקטים, יש מאמץ לשמר את השיגרה היכן שהדבר אפשרי.
האוניברסיטאות וארגוני הסגל הזוטר והבכיר התבקשו היום על ידי הממונה על השכר באוצר לחתום על הסכם למשך תקופה מיוחדת זו כדי להסדיר את העבודה והשכר של חבריהם במהלכה.

עיקרי ההסכם שנחתם היום:
חברי הסגל הזוטר ימשיכו לבצע את המטלות שלהם במסגרת המינוי שקיבלו בהוראה מקוונת;
אין חובה להעביר שיעורים מקוונים מקמפוס האוניברסיטה;
לא יחול שינוי בשכרם של חברי הסגל
הסכמה לבצע מטלות נוספות מעבר לתקופת כתב המינוי

בנוסף, ישנן הסכמות מקומיות שהגענו אליהן באוניברסיטת חיפה:
המטלות הנוספות שיוטלו על חברי הסגל יהיו בהיקף סביר;
לא תוטל על חבר סגל מטלה שאינה קשורה לקורסים שבכתב המינוי שלו בסמסטר ב;
האוניברסיטה לא תעשה שימוש בחומרים המקוונים שיכינו חברי הסגל מעבר לתקופת ההסכם;
ההסכם לא יהווה תקדים לעניין הוראה מקוונת;

חלק מהמועסקים כעוזרי מחקר בשכר שעתי ימשיכו בהעסקתם במקרים בהם הדבר מתאפשר. חלק יוצאו לחופשה ללא תשלום כמרבית העובדים השעתיים במגזר הציבורי.

אנו מודעים לעומק המשבר ולמשמעויות הנגזרות ממנו עד כה, ועל נרתמנו למאמץ לאפשר את קיום הסמסטר תחת הוראות הממשלה האוסרות על הוראה פרונטאלית, לצד הצורך בשמירה ככל האפשר על האינטרסים של חברי הסגל.
בכל שאלה או בעיה שאתם נתקלים בה בתקופה מאתגרת זו – אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל או בטלפון (משרד הארגון סגור כל עוד ההנחיות בתוקף).

בתקווה שנוכל לחזור לכיתות בקרוב ובאיחולי בריאות לכולנו,
ועד הארגון