Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

 

משבר קורונה שינה באופן משמעותי את מתכונת ההוראה שלנו כמרצות וכמרצים ונכון לעכשיו נראה כי גם שנת הלימודים הקרובה תהיה במתכונת מקוונת במידה מלאה או חלקית. מצב זה דורש מאיתנו התאמות פדגוגיות ואקדמיות.

חברות וחברי ארגון שלימדו השנה וצפויים ללמד בשנה"ל הבאה (תשפ"א) ונתקלו בקשיים מתבקשים לפנות אלינו כדי שנוכל לבחון מול האוניברסיטה כיצד אפשר לסייע.

אנא התייחסו לנושאים הבאים, כולם או חלקם:

ציוד: מחסור בציוד להוראה מקוונת ותשתית מתאימה (מחשב, מצלמה, מיקרופון, חיבור לאינטרנט, עזרי לימוד דיגיטליים וכדומה).

מועדי הוראה: קושי ללמד מהבית בנוכחות ילדים ובני בית אחרים.

הדרכה בזום: העברת הדרכות מעשיות מרחוק (קשיים בשמירה על פרטיות מטופלים, הדרכה בזמן אמת לכל המודרכים ועוד).

התאמת הקורסים מפרונטאליים למקוונים: כלים פדגוגיים ואקדמיים ליצירת קורס מותאם (הכנת מצגות, התאמת מספר הסטודנטים בקורס לאפשרות לקיים דיונים בשיעור, הוספות מטלות לסטודנטים במהלך הקורס כדי לטייב את הערכת הסטודנטים בקורס ועוד).

ההיבט הטכני של הוראה מקוונת: מקרים שבהם עלו קשיים מצד הסטודנטים מבחינת ציוד ותשתית מתאימה שהקשו על ניהול קורס באופן שוטף ומלא.

 אנא הוסיפו כל עניין אחר שנראה לכם רלוונטי.

 

בברכה,
ועד הארגון