Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

אנו שמחים לבשר לכם כי לאחר תקופה ארוכה ודיונים שהתקיימו בבית הדין האזורי ובבית הדין הארצי לעבודה הושגה הסכמה בין הארגון והאוניברסיטה בנושא פיצוי לעוזרי מחקר שהועסקו באוניברסיטה בתקופה שמחודש מרץ 2008 ועד ספטמבר 2012 בסיוע למחקר לפי שעות.

עוזרי מחקר שהועסקו בתקופה האמורה, שכרם שולם מתוך תקציבי מחקר, והיו תלמידים לתואר שני באוניברסיטה, יהיו זכאים לתשלום מתוך סכום של 1,380,000 ₪ שיחולק בניהם.

עוזר מחקר שעומד בתנאים אלו מתבקש למלא את טופס בדיקת הזכאות ולהעבירו אלינו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 28.12.22 כדי שנוכל לבדוק את זכאותו.
אם אתם מכירים עוזר מחקר שהועסק בתקופה האמורה אנא הפנו את ההודעה אליו.
עוזרי מחקר שפנו בעבר לארגון בעניין זה יקבלו הודאה אישית בדואר ובדוא"ל.
בהתאם להסכם עם האוניברסיטה מועד זה הוא סופי ולא יתקבלו פניות אחריו.

בברכה,
ועד הארגון