Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

חוק הגנת השכר קובע כי יש לשלם פיצויי פיטורים לעובד 15 יום ממועד סיום עבודתו (השלמת פיצויי + שחרור קופות) וכי עובד שלא שולמו לו פיצויי פיטורין עשוי להיות זכאי לפיצויי הלנה.

אוניברסיטת חיפה אינה משלמת פיצויי פיטורין לעובדים בתקופה הנקובה ולפי דו"ח פנימי של האוניברסיטה, שהתגלגל לידי הארגון, מתוך כ- 1000 סיומי העסקה של חברי סגל אקדמי זוטר ועובדים שעתיים בשנה שכן התבצעו, רק כ- 25% מבוצעים במועדם. היתר מבוצעים בטווח זמן של 3 חודשים עד למעלה משנה!

הדו"ח גם מציין הצטברו באוניברסיטה 5,100 תיקים של סיומי העסקה וכי אין בכוונת האוניברסיטה לטפל בהם וכך יתיישנו וייחסך מהאוניברסיטה תשלום פיצויי פיטורין לחברי סגל אקדמי זוטר ועובדים ארעיים.

לפי הדו"ח החשיפה המשפטית לתביעות על הלנת כספי קופות ופיצויים שלא שולמו תוך 15 יום מרגע סיום ההעסקה מוערכת ע"י האוניברסיטה מוערכת ב- 3 עד 10 מיליון ₪.

בתאריך 6.10.22 הגיש ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה, באמצעות עו"ד אלי נידם בקשה לבית הדין לעבודה כדי שיורה לאוניברסיטה לערוך גמר חשבון לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר שסיימו את העסקתם אצלה עד למועד הגשת הבקשה. בדיון שהתקיים ביום 15.11.2022 בבית הדין לעבודה התקבל פסק דין בהסכמה לפיו תעביר האוניברסיטה לארגון רשימה של 1,726 עובדים לשעבר שאינם מועסקים מזה תקופה ועדיין לא נעשה להם גמר חשבון. בנוסף, בעקבות הבקשה, האוניברסיטה התחייבה לבצע גמר חשבון לכל העובדים הזכאים מתוך הסך הנ"ל. מספר זה אינו כולל עובדים שעתיים שאינם מיוצגים על ידי הארגון ואף לא על ידי אף ארגון עובדים אחר.

לאחר הדיון החלה האוניברסיטה לבצע סיומי העסקה לעובדים ברשימה.

חברי ארגון שסיימו העסקתם ועדיין מופיעים ברשימת התפוצה וקיבלו לאחרונה מהאוניברסיטה מסמכי גמר חשבון ומעוניינים לתבוע פיצוי בגין הלנה של פיצויי הפיטורים שלהם מוזמנים לפנות לארגון.

אם אתם מכירים עובדים שעתיים שהועסקו בעבר באוניברסיטה, אנא הפנו להם אם ההודעה והציעו להם לפנות אלינו. ננסה לסייע כמיטב יכולתנו.

בברכה,
וועד הארגון