Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברות וחברי הארגון שלום,

כארגוני עובדים אחרים קיבלנו לאחרונה פניות רבות להביע את עמדתנו, בצורה זו או אחרת, בנושא החקיקה שמקדמת ממשלת ישראל. כמו כולם אנו עוקבים בדאגה אחר מצבה הנוכחי של החברה הישראלית. לבד מסוגיות חשובות שעניינן יחסי הכוחות בין הרשות המבצעת והשופטת, חלק מהחקיקה המוצעת מעלה גם חשש ממשי לפגיעה מהותית בתנאי עבודתם ובזכויותיהם של העובדים ושל ארגוני העובדים בישראל, ובראשם זכות ההתאגדות.

אנחנו מזמינים את חברי הסגל לאסיפה כללית לדיון ובירור בסוגיות אלו והאם על הארגון לנקוט עמדה. בתום הדיון נגבש הצעת החלטה בנושא.

האסיפה תתקיים ביום רביעי, 9.8.23 בשעה 14:00.

כדי שנוכל להיערך מראש ולוודא שמינוי הזום שלנו מספיק למספר המשתתפים, אנא אשרו השתתפותכם במייל חוזר. לאחר אישור ההשתתפות יישלח אליכם קישור זום להשתתפות באסיפה.

חברי סגל שמעוניינים להביע דעה אנא ציינו זאת במייל. פרק הזמן שיוקצה לכל חבר יהיה לפי מספר הפונים.

על סדר היום:

1. דיון בנושא החקיקה

2. אישור תוצאות הבחירות לוועד (רצ"ב מכתבו של מנהל הבחירות).

בברכה,

ועד הארגון