Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

בחודש מרץ 2023 פתחנו במו"מ הארצי להסכם שכר קיבוצי חדש מול ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), במסגרתו העלינו דרישות כלכליות וארגוניות הנוגעות לשיפור תנאי ההעסקה של כל אחד ואחת מאיתנו. דרישות אלו כוללות בין היתר: יצירת מודל ביטחון תעסוקתי משופר; תוספות שכר ויצירת מדרגות ותק נוספות; הסדרת ההוראה המקוונת והתגמול עבורה, תיקון השכר הנמוך של מאסטרנטים.ות, צמצום פער שעות העבודה במסלול המקביל ביחס לשאר הסקטורים ושיפור מעמד המורים.ות מן החוץ.

האוניברסיטאות מצידן העלו דרישות, חלקן נטולות הגיון לחלוטין, כגון דרישה לחוזים אישיים, יצירה והרחבה של מסלולי העסקה שעתית והורדת הרף במבחן ההכנסה למורים.ות מן החוץ, שמטרתן לעגן ולקבע פרקטיקות קבלניות בהשכלה הגבוהה.

לצערנו, המו"מ מתנהל באופן איטי מאוד. חודשים ארוכים ומאומצים של רדיפה אחר נתונים רלוונטים עבור המו"מ כדי לייצר הצעות כלכליות מדויקות העלה חרס. למרות הסבלנות שלנו, קיבלנו פעם אחר פעם נתונים חלקיים ושגויים בפורמטים לא מדויקים. במקרים אחרים, הצעות שעמלנו עליהן זמן רב נענו בסירוב מוחלט לדיון, כשלא מובן אם הסירוב הינו מטעמים כלכליים או אחרים.

משך הזמן הארוך של המו"מ והדרך בה הוא מתנהל על ידי ור"ה יוצרים רושם ברור שאין בכוונת האוניברסיטאות להגיע איתנו להסכם בתקופה הקרובה. כך למשל, התבקשנו לעכב את הדיונים עד לחתימת הסכם השכר עם הסגל הבכיר, וזאת למרות שהמסגרת התקציבית של הסכם זה נקבעה זה מכבר.

אנו לא נאפשר להנהלות לנצל את הסיטואציה הנוכחית כדי להעביר שנים במו"מ עקר ולשלם לבסוף תוספות רטרואקטיביות במקום תוספות רוחביות לכולנו עכשיו. כל זאת בזמן שאנחנו מגויסים לסייע לסטודנטים.ות שנפגעו מהמלחמה ולשתף פעולה עם מתווה ההוראה של האוניברסיטה בתקופה קשה זו, במחיר שחיקת השכר שלנו על רקע יוקר מחיה מאמיר.

רבים מאיתנו בעצמם עושים.ות שירות מילואים, ורבים ממשיכים.ות תוך כדי השירות למלא את מחויבויותיהם.ן כלפי האוניברסיטאות. בהתאם לזאת, הציפייה שלנו מהמעסיקים שלנו שימלאו את מחויובותיהם כלפינו.

אנחנו נשארים מאוחדים ומגובשים כמועצה אחת וממשיכים לפעול למען הסגלים שלנו במרץ, בחריצות וללא לאות.
בברכה,

המועצה המתאמת