תום כתב מינוי

תום כתב מינוי נחשב פיטורים לכל דבר ועניין. חוק פיצויי פיטורים קובע כי כאשר תקופת חוזה לתקופה קצובה מגיעה לקיצה, רואים את העובד כאילו פוטר, אלא אם כן הוצע לו לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום התקופה. אם המעביד הציע לעובד את חידוש החוזה במועד, והעובד אינו מעוניין, רואים את העובד כאילו התפטר.

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו. את נוהל השימוע באוניברסיטת חיפה תוכלו למצוא כאן. באם פוטרתם ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר.

חישוב פיצויי פיטורין וקבלתם

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שהועסק במשך שנה או יותר ברציפות (12 חודשים ומעלה). הפסקה בהעסקה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות ובזכאות לפיצויי פיטורין.

על-פי חוק פיצויי פיטורין, פיצויי פיטורין מחושבים על פי משכורתו האחרונה של העובד, כפול שנות הוותק שלו. עם זה, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורין ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורין ועוד).

החל משנת 2008 מפרישה האוניברסיטה את מרבית פיצויי הפיטורין לקרן הפנסיה.

לתשומת לבכם, ככלל פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו למעט פיצויים שהופרשו לקרן הפנסיה וחל עליהם סעיף 14, וכן במספר מקרים חריגים. לכן, מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.

קרן קשרי מדע

קרן קשרי מדע הינה קרן הנצברת לטובת תלמידי מחקר המועסקים בהוראה (תלמ"ח) למימון השתתפותם בכינוסים מדעיים ובהוצאות הקשורות במחקר. אם בסיום העסקתכם לא ניצלתם את כל כספי הקרן, אתם זכאים לפדות את שארית הקרן בניכוי מס.