על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין האוניברסיטה לבין הסגל האקדמי הזוטר, מקצה האוניברסיטה תקציב למימון פעילות אקדמית של מועסקים בתקן עמית הוראה, אשר משמש להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. 

כל עמית הוראה זכאי לסכום של עד 3000$ לשנה.

לצפייה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה ובטופס הבקשה ראו כאן

לתשומת לבכם: בעמודים 5,6,7 בתקנון תמצאו שני נספחים.

נספח א – בקשה לאישור עקרוני מראש להחזר ההוצאות. יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-60 יום לפני הכינוס. יש לציין בבקשה הערכה של ההוצאות. אין חובה להגיש נספח זה. אפשר להגיש רק את נספח ב'.

נספח ב – בקשה להחזר הוצאות לאחר החזרה מהכינוס. יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-30 יום מיום החזרה. יש לצרף קבלות מקוריות ומסמכים לפי הפירוט בו.

על שני הנספחים יש להחתים את ראש החוג והדיקן.

לתשומת לבכם: לבקשה יש לצרף קבלות מקוריות וצילום של הדרכון (חתימה על יציאה וכניסה מהארץ).