לביאור, יש להציב את הסמן מעל השדות בתלוש.

נתונים אישיים   חשבות שכר

ישראל ישראלי                 מספר זהות: 000000000 לתשומת לבכם, על מספר הזהות להיות זהה לרשום בתעודת הזהות (כולל ספרת הביקורת). טעות בנתון זה עלולה לשבש את מימוש זכויותכם בביטוח הלאומי.

                                 משרה נוספת 1

______________________________________________

משרד: 025           אוניברסיטת חיפה

כתובת: קניון 3 גבעת שמוא 14401
מצב משפחתי: נשוי ב. זוג עובד/תמצבו המשפחתי של עובד והאם בן/בת זוגו של העובד עובדים רלבנטים לצורך חישוב ניכוי מס הכנסה וחשוב להקפיד על עדכניותם.
% מס שולי: 45 מס שולי מתייחס לשיעור המס בו חייב השקל האחרון מהשכר בהתאם למיקומו של השכר במדרגות המס.
סך נקו.זיכוי: 2.25 נקודות זיכוי למס הכנסה::נקודת זיכוי הינה הפחתה מגובה המס על ההכנסה החייבת הניתנת על פי מאפיינים אישיים כגון מצב משפחתי, מס' ילדים, ומקום מגורים, המצדיקים הקטנה של נטל המס. נכון לשנת 2016, שווי הנקודה 216 ש"ח לחודש ו-2,592 ש"ח לשנה. משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי. למחשבון נקודות זיכוי ראו כאן.
ותק צה"ל 1 שנות שירות סדיר בצה''ל לצורך חישוב תוספת ותק. כל שנת שירות שווה לשנת וותק. אם חישוב הותק שלך אינו מעודכן יש ליצור איתנו קשר בהקדם האפשרי.
תפוצה: 0 בבית
מעמד: עובד
קוד ב. לאומי: 9
בנק: 11 - דיסקונט לישראל חשבון: 0 פרטי חשבון הבנק אליו מופקד השכר.
סניף: 000 – קניון גבעת שמואל גב. שמואל: 14401פרטי חשבון הבנק אליו מופקד השכר.

______________________________________________

- נתוני עזר -נתוני עזר כוללים מידע רלבנטי לחישוב המס, כנקודות זיכוי, אחוז מס שולי, זקיפות מס, תשלומים לפנסיה קרן השתלמות, ועוד.

______________________________________________

מ.נ.מינויים או צורות ההעסקה השונות שך העובד. שימו לב שבתלוש זה מופיעות שתי צורות העסקה שונות. האחת, הנה בשכר לפי שעות - ללא תוספת ותק או ציון היקף המשרה, השניה הנה בתקן של סגל זוטר בדירוג עמית הוראה. דרוגקוד המתאר את דרוג העובד במערכת המיחשוב של האוניברסיטה. 178 למשל, הוא הסימון לתקן עמית הוראה דרגהקוד המתאר את דרגת העובד במערכת המיחשוב של האוניברסיטה. 178002 למשל, הוא הסימון לתקן עמית הוראה בדרגה א חלקיותהיקף המשרה באחוזים לעמיתי הוראה, עוזרי הוראה, ותלמ''חים או ביחידות הוראה למורים מן החוץ. ותקיחידות הותק לצורך חישוב תוספת הותק. לתשומת ליבכם, תוספת הותק אינה נקבעת רק ביחס לשנות העבודה באוניברסיטה. למחשבון חישוב הותק לדירוגים השונים של הסגל הזוטר ראו כאן. ע.ע. משולבשכר היסוד של עמית ההוראה כפי שנקבע על ידי טבלאות השכר של ות''ת אליו ממתווספים תוספת שכר, תוספת שחיקה ותוספת הותק.
1 140 140006    
2 178 178002 26 8.00 1371.45

______________________________________________

  מרץ    2010החודש שבעבורו משולמת משכורת זו.                                                      פירוט תשלומים וניכוייםכל התשלומים ששולמו לעובד והניכויים מהשכר. שימו לב שבמקרה זה מדובר בשני כתבי מינוי או בשתי צורות העסקה. האחת הנה לפי שעות למטלות שאינן הוראה או סיוע להוראה, השניה הנה כסגל זוטר בתקן עמית הוראה.         תלוש:                           653 דף: 1

                   
סמל שם הסמל כמות זיהוי נוסף מתאריך  עד תאריך סכום סה"כ
-תשלומים-
מ.נ.: 1זה הנו המינוי של העובד בהעסקה לפי שעות. דרוג:  140דרוג העובד לפי קוד מערכת. שעותמספר השעות החודשי בעבורן שולם שכר. תעריף ותת דרגה 006קוד המערכת המסמל את התעריף המשולם לשעה בעבור העסקה לפי שעות. ות"ת 6
           ____________________________________________________________________
4313 שעותמספר השעות החודשי בעבורן שולם שכר. 20.00 122.50התעריף לשעה. 03/10 03/10 2450.00
1339 חופש 4%פדיון ימי חופש הנקבע לפי מספר ימי החופש חלקי מספר ימי העבודה למינוי לפי שעות. ככלל, במינויים אקדמיים צבירת ימי החופש הנה חסרת משמעות מעשית מאחר והעובדים נדרשים לנצל את ימי החופש במהלך החופשות. 4.00 03/10 03/10 98.00
1259 הבראהקצובת הבראה יכולה להיות משולמת שנתית או חודשית כבמקרה זה. 0.91 03/10 03/10 18.28
4970 הפחתת הבראההפחתת דמי ההבראה במגזר הציבורי בשיעור של -50% שחלה באותה שנה. ההפחתה הנה לדמי ההבראה ששולמו בעבור השכר לפי שעות בלבד. בעקבות הסכם שנחתם מול האוניברסיטאות ההפחתה זו לא חלה על תקני סגל זוטר ודמי ההבראה שולמו במלואם. 03/10 03/10 -9.14
 ________________________________________________________________ סה"כ תשלומים אחרים:סיכום סך כל השכר לרבות התוספות והתשלומים האחרים אשר שולמו בגין צורת העסקה זו. 2557.14
סה''כ למשרה:סך כל השכר ששולם בעבור צורת העסקה זו. 2557.14
מ.נ.: 2 צורת ההעסקה השניה של העובד, במקרה זה של ''עמית הוראה''. ככלל, יוצא כתב מינוי של עוזר הוראה לתלמיד לתואר שני, תלמ''ח לתלמיד תואר שלישי, ועמית הוראה או מורה מן החוץ למורה שאינו תלמיד. דרוג:  178 קוד המערכת לעמית הוראה. עמית הוראה חדש עד לשנת 2008 צורת ההעסקה של ''מורה מן החוץ'' כונתה באוניברסיטת חיפה ''עמית הוראה''. החל משנה זו שונה הכינוי ל''מורה מן החוץ'' ומכאן המונח ''עמית הוראה חדש''. דרגה 002סימון המערכת לדירוג השני במסלול עמיתי הוראה. עמ.ה.אשם הדרגה והדירוג, עמית הוראה דרגה א'.
           ____________________________________________________________________  
יסוד- 03/10 1371.45

ת. וותקתוספת הותק. לתשומת ליבכם, תוספת הותק אינה נקבעת רק ביחס לשנות העבודה באוניברסיטה. למחשבון חישוב הותק לדירוגים השונים של הסגל הזוטר ראו כאן.

03/10 106.70
1501 תוספת שכרכנקוב בטבלאות השכר של ות''ת. 03/10 03/10 503.00
1529 ת.שחיקה 1פיצוי בעבור שחיקת שכר לפי הסכמי 2008. גם זו מפורטת בטבלאות השכר של ות''ת. 14 03/10 03/10 277.36
           ____________________________________________________________________
סה"כ עבור תוספות:השכר המלא לפי טבלאות השכר של ות''ת. 2258.51
0758 תשל' נסיעות תשלום עבור נסיעות. התשלום נקבע לפי טופס נסיעות שחייבים לשלוח כל סמסטר לפי עלות נסיעה באוטובוס הלוך ושוב כפול מס' הפעמים שהחבר מדווח או לפי מחיר  חופשי חודשי - אם לא נשלח טופס דיווח, אפשר לבקש החזר רטרואקטיבי. 4.00

10/09 

09/10 288.00
           ____________________________________________________________________
סה"כ עבור החזר הוצאות:סך כל התשלומים ששולמו שאינם שכר. במקרה זה הוצאות נסיעה בלבד. 288.00
סה"כ למשרה:סך כל התשלומים ששולמו בגין המינוי כעמית הוראה. 2546.51
 _______
ברוטו שוטףסיכום השכר ברוטו של העובד בעבור שתי צורות ההעסקה. 5103.65
  _____________________________
-ניכויי חובה-בקטגוריית ניכויי החובה נכללים הניכויים הנובעים מהוראת חוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. 
מס הכנסהניכוי מס הכנסה. 1375.00 סה"כ 1375.00
ביטוח לאומיניכוי ביטוח לאומי חלק עובד. 40.51 סה"כ 40.51
ביטוח בריאותניכוי ביטוח בריאות חלק עובד. 164.27 סה"כ 164.27
       _________________________________________________________________________ 1579.78
-ניכויי מוטבים- 03/10ניכויים הנובעים מהסכם השכר הקיבוצי.
מוטב/הלוואה שם הניכוי זיהוי נוסף ניכוי יתרה מתאריך עד  הניכוי
7-006701 ועד סגל זוטרתשלום דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון וועד העובדים. 0.90 03/10 03/10 20.33
8-014801 אקסלנס השתלמקרן השתלמות חלק העובד 2.5% משכרכם המשולמים לקרן ההשתלמות. האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. 75869030787 2.50 03/10 03/10 56.46
7-018501 מקפת סגל זוטקרן פנסיה חלק העובד 6.5%. האוניברסיטה מפרישה 7% נוספים עבור גמולים. 6.50 03/10 03/10 124.22
7-023001 מקפת צ.ה. כל מקפת לפי צו הרחבה בעבור העסקה בשכר לפי שעות 2.5%.  2.50 03/10 03/10 63.7
       _________________________________________________________________________ 264.71
סה"כ ניכויים:סך כל הניכויים השונים מהשכר. 1844.49
         __________________________________________________________________________________________
סכום בבנק בש"ח:הסכום שיופקד לחשבון הבנק של העובד. 3259.49
-נתוני מס מצטברים-נתונים מצטברים מתחילת השנה לניכוי מהעובד ולהפרשת המעביד לקופות גמל לסוגיהן.
ברוטו ק. השתלמותהשכר המצטבר לצורך חישוב ההפרשה לקרן השתלמות. 6775.53 ברוטו מבוטחהשכר המצטבר לצורך חישוב ההפרשה לקרן פנסיה. 9323.53 תגמולים הפרשה
ק. השתלמות הפרשהההפרשה המצטברת לקרן השתלמות חלק המעביד. 508.17 הפ.פנס.מקיפהההפרשה המצטברת לקרן פנסיה חלק המעביד. 470.23 ב. מנהלים הפרשה

148 אקסלנט השתלמשם קרן ההשתלמות של העובד, ולאחריו הסכום המופרש לקרן חלק האוניברסיטה. בלבד, ושיעור ההפרשה באחוזים. שימו לב שבמקרה זה משולמת קרן ההשתלמות עבור ההעסקה כסגל זוטר בהתאם להסכם השכר הקיבוצי, אך לא עבור ההעסקה הנוספת לפי שעות. הסכום המשולם האוניברסיטה הנו מכפלה של 7.5% בשכר כעמית הוראה. 169.39 7.50
185 מקפת סגל זוטרהפרשות לקרן פנסיה חלק מעביד בלבד בעבור השכר במסגרת המינוי של עמית ההוראה בלבד. ההפרשה הנה של 15.33% הכוללים 7% גמולים ועוד 8.33% על חשבון פיצויי פיטורין. העובד מפריש 6.5% נוספים. כל זה נכון לעמיתי הוראה, עוזרי הוראה, ותלמ''חים. הפנסיה של מורים מן החוץ הנה לפי השיעורים הנקובים בצו ההרחבה. 323.64 15.33
230 מקפת צ.ה. כלהפרשות לקרן הפנסיה חלק מעביד בלבד במסגרת המינוי הנוסף לפי שעות. ההפרשה כאן הנה של 5% בלבד לפי הוראות צוו ההרחבה והן כוללות 2.5% לגמולים ו-2.5% על חשבון פיצויי פיטורין. החל בשנת 2014 עומדות הפרשות המעביד על 6% לגמולים ו-5% על חשבון פיצויי פיטורין. 127.40 5.00
232 הפר פנימית צסכום אותו האוניברסיטה מפרישה לקרן פנימית לצורך תשלומים עתידיים צפויים. במקרה זה, תשלום פיצויי פיטורים בעבור ההעסקה לפי שעות. 148.55 5.83
0008 הפרשה מס שכרמעביד שאושר בתור מלכ''ר (מוסד ללא כוונת רווח) לפי חוק מס ערך מוסף, חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם. 382.77
0001 הפרשה ב.לאומיסכום ההפרשה של חלק המעביד לביטוח לאומי. 201.65
0103 תאריך לידהתאריך הלידה של העובד. 23/7/66
0271 סגל אקדמיסימול פנימי של מערכת המשכורות לסגל. 1.00
0141 בר. ב"ל עד תקרההשכר ברוטו שהנו במסגרת תקרת הביטוח הלאומי. במקרה זה, כל השכר ברוטו. 5112.79
0147 ת. כניסה לשרותתאריך תחילת עבודה באוניברסיטה. 03/05/96
0063 ת. מס הכנס. יחידתיאום מס הכנסה יחיד של עובד שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו העיקרי. 503.00
0021 ברוטו ב. לאומיהשכר ברוטו לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי. 5112.79
0473 עבודה חלקיתמסמל כי לעובד תיאום מס שמוזן במערכת והאוניברסיטה הנה מקום העבודה משני או שאין לעובד תיאום מס אך הוא הצהיר שיש לו הכנסה נוספת בטופס 101. 01/10
0476 זיכוי חיסכוןזיכוי מס עבור הפרשה לקרן פנסיה. 65.77 03/10 03/10
1812 ברוטו פנסיההשכר ברוטו לצורך הפרשות לפנסיה בעבור השכר המשולם במסגרת צורת ההעסקה הראשונה של שכר לפי שעות. 2548.00 03/10 03/10
1811 ברוטו קה"שהשכר ברוטו לצורך ההפרשות לקרן השתלמות בעבור כתב המינוי כעמית הוראה. בעבור ההעסקה לפי שעות לא משולמת קרן השתלמות. 2258.51 03/10 03/10
1812 ברוטו פנסיההשכר ברוטו לצורך הפרשות לפנסיה בעבור השכר המשולם במסגרת צורת ההעסקה השניה של עמית הוראה. 2258.51 03/10 03/10
1891 תעריף נסיעהתעריף הנסיעה ליום הלוך וחזור מהאוניברסיטה. אם העובד מתגורר באזור שאפשר להשתמש בו בכרטיס חופשי חודשי יקבע לפי תעריף זה. 72.00 03/10 03/10

______________________________________________

סכומים מצטברים שנתייםבשורות אלה מוצגים סכומים מצטברים מתחילת שנת המס. נתונים אלה יכולים לסייע בתיאום מס או בהחלטה אם לבצע עבודות נוספות, שכן הם מלמדים על המס אותו העובד יצטרך לשלם בהתייחס להכנסתו הנצברת מתחילת השנה.

______________________________________________

חודשי עבודהחודשי העבודה ממועד תחילת כתב המינוי. 3 2 1
יחידות מסלצורך מס הכנסה יחידות המס משקפות את מספר ימי העבודה בכל חודש. לעובד שעבד לפחות 18 יום בחודש מסוים, או הצהיר שזו עבודתו היחידה, ניתנות 25 יחידות מס, שהן היחידות הניתנות בגין חודש עבודה מלא. לעובד שעבד פחות מ-18 יום בחודש משקפות יחידות המס את מספר ימי העבודה באותו חודש. יחידות המס משפיעות על גובה מס ההכנסה המנוכה מהעובד. 25 25 25
תיק ניכויים מס הכנסה:מספר תיק הניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי. נחוץ בעת פנייה לפקיד השומה לשם קבלת אישור לתיאום מס.  910007566 ב.ל:  910007566
חלק החודש-שוטףחלק החודש אליו מתייחס התלוש. כאשר מופיע 1 הכוונה לחודש אחד מלא.  1.00 הפרשה ב.לתשלום לביטוח לאומי חלק המעביד. 413.55
ברוטו למסהסכום המצטבר של ההכנסה החייבת במס של העובד. 10196.67 ניכוי ב.לתשלום לביטוח לאומי חלק העובד. 92.98
מס הכנסההסכום המצטבר של מס ההכנסה שחושב על השכר. 1867.00 ניכוי ב.בתשלום לביטוח בריאות. 345.07
זיכוי חסכערכן של נקודות הזיכוי שניתנו לעובד. ערך זה מקטין את סכום מס ההכנסה שהעובד חייב בו. 152.72
לא לפנסיההכנסה שעליה אין הפרשה לביטוח פנסיוני. 873.14
סע' 45 35%סכום הזיכוי על-פי סעיף 45(א) בפקודת מס הכנסה, לפיו רשאי העובד לקבל החזר ממס הכנסה עבור 35% מגובה ההפקדה למטרת קיצבה. 436.36
תש. שנתייםתשלום שנתי ששולם לעובד. בתלוש שכר של סגל אקדמי זוטר מדובר בדרך כלל על דמי הבראה ובמקרה זה מדובר על הפחתה בתשלום. -9.14
ברוטו ב.ל.הסכום המצטבר של ההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. 10664.00
יסוד משולבשכר היסוד של העובד, במקרה זה רק בעבור ההעסקה כעמית הוראה, אליו מתווספת תוספת הוותק. תוספתתוספת שכר ותוספת שחיקה בהתאם לטבלאות השכר של ות''ת. עבודה נוספת החזר הוצאותבמקרה זה החזר הוצאות הנסיעה. תשלומים אחריםהשכר עבור ההעסקה לפי שעות. ברוטו שוטףהשכר ברוטו הכולל של העובד כולל כל התוספות, לפני הניכויים. הפרשיםרכיבי שכר הניתנים לעובד לא בעד חודש עבודתו האחרון כי אם בעד חודשים קודמים. סה"כ תשלומיםסך הכל תשלום לעובד. ניכויי חובהסיכום הניכויים הנובעים מהוראת חוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. שכר נטוהשכר נטו של העובד. ניכויי רשותניכויים משכר העובד שאינם חובה, דוגמת תרומה. ניכויי מוטסיכום ניכויים הנובעים מהסכם השכר הקיבוצי. סכום בבנקהסכום שיועבר לחשבון הבנק של העובד.
1478.15 780.36 288.00 2557.14 5103.65 5103.65 1579.78 3523.87 264.71 3259.16