Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

לארגון נודע כי בכוונת האוניברסיטה לבצע קיצוץ של 10% במשאבי ההוראה הרכים של הסגל הזוטר לקראת שנה"ל הבאה (תשע"ט).

למיטב ידיעתנו, הפקולטות והחוגים כבר יודעו על הקיצוץ ומרכזות החוגים התבקשו להכין רשימות מקוצצים ומפוטרים.

על אף האמור לעיל, האוניברסיטה לא הביאה את ההחלטה לידיעת הארגון (כפי שמחובתה לעשות) וזאת עד לפניית הארגון היום.

מעבר לפגיעה הצפויה בהיקפי ההעסקה, זו אינה הפעם הראשונה שהאוניברסיטה מבצעת קיצוצים רוחביים המשליכים ישירות על העסקתם של חברי הארגון תוך דחיית מועד ההודעה לארגון ולחברים באופן שאף לא מאפשר לחברי הארגון למצוא לעצמם העסקה חלופית במוסדות אחרים וכל זאת במהלך חופשת הקיץ כאשר הארגון יתקשה לנקוט צעדים ארגוניים.

בכוונתנו להתנגד בתוקף למימוש קיצוץ זה בקרב חברי הסגל הזוטר, אשר לצערנו הרב מורגלים כי בכל עת שבה מוצאת האוניברסיטה את עצמה בגירעון – מסיבות שכלל אינן קשורות לסגל הזוטר - אנו הראשונים לשלם את המחיר בפרנסתנו ועבודתנו.

נוסיף ונעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא ובצעדים שבכוונת הארגון לנקוט.

 

בברכה,

ועד הארגון