Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

לחברות וחברי הארגון שלום,

בהמשך לעדכון ששלחנו לכם ביום 26.6 על כוונת האוניברסיטה לבצע קיצוץ במשאבי ההוראה הרכים של הסגל הזוטר לקראת שנה"ל הבאה (תשע"ט):

האוניברסיטה העבירה לנו נתונים חלקיים, ולפיהם היקף הקיצוץ המתוכנן בסגל הזוטר עומד על 3.6 מלש"ח, שהם 10% מהתקציב המשמש להעסקת סגל זוטר.

הנימוק של האוניברסיטה לצורך בקיצוץ הנו קיטון צפוי במספר הסטודנטים המבקשים ללמוד באוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים הבאה.

מהנתונים שהועברו אלינו לא צפויים קיצוצים דומים בסגל הבכיר והמנהלי.

על אף פניות של הארגון, האוניברסיטה מתחמקת עד כה מלקיים עם הארגון דיון בעניין. על כן נשלח אתמול מכתב מהיועץ המשפטי של הארגון אל העו"ד של האוניברסיטה בדרישה שהאוניברסיטה תקיים עם הארגון היוועצות בנושא כדין לאלתר.

הארגון מתכוון לנקוט כל פעולה כדי למנוע ולצמצם ככל האפשר את הקיצוץ בהעסקת הסגל הזוטר, לרבות צעדים ארגוניים. נוסיף ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

בברכה,

ועד הארגון