Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום ביום חמישי 13.06.2019 בשעה 12:00.

האסיפה תתקיים בחדר 5001 בבניין רבין.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד, מדריכים ומורי המכינה.

על סדר היום: 

1. קביעת מועד לבחירות

2. אישור תקנון בחירות (כאן).

3. אישור ועדת בחירות

4. דו"ח גוף מבקר חיצוני

5. אישור דו"חות שנתיים 2018 (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי).

העתק מהדו"חות נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה.

6. אישור שינויי תקנון (התקנון והשינוי המוצע מצורף כאן)

7. אישור החזר הוצאות נסיעה ליו"ר העמותה

8. עדכון על המו"מ להסכם קיבוצי חדש ועל המו"מ להסכם קיבוצי למורי המכינה

נשמח לראותכם, השתתפותכם חשובה.

בברכה,
ועד הארגון