Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברות וחברי הארגון שלום,

בעקבות כמה פניות שהגיעו אלינו בתקופה האחרונה, אנחנו מבקשים להזכיר את גובה תעריפי
המינימום לשעה של העסקת עוזרי מחקר – שימו לב, החל מחודש ינואר 2023:


תלמיד לתואר ראשון: 34.28 ₪ לשעה.
תלמיד לתואר שני: 36.14 ₪ לשעה.
בעל תואר שני ומעלה: 39.86 ₪ לשעה.


לתעריפים אלה יש להוסיף 22.1 ₪ לשעה דמי הבראה וכן %4 חופש )35.1 - 14.1 ₪ לשעה(
המשולמים כתוספות שכר בתלוש.


בכל מקרה של העסקה בתעריף שעה נמוך מכך, אנא פנו אלינו בהקדם האפשרי.

תעריפי מינימום

 בברכה,

ועד הארגון