Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

בחוק ההסדרים לשנת 2009 נקבע כי דמי ההבראה יופחתו בשיעור של 50% בשנת 2010 ובשנת 2011, ומכאן סעיף "הפחתת הבראה" שאותו ראיתם בשכר חודש יוני.

אנו שמחים להודיעכם כי נחתם בין הארגון והאוניברסיטה הסכם שכר אשר מבטל את ההפחתה לשנת 2010 (בדומה לנוסח ההסכם אשר נחתם ביום 8.6.2010 בין ההסתדרות לבין משרד האוצר ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי) ומחזיר את הסכומים שכבר נוכו משכרכם.

לזכאים לדמי הבראה - עובדים בעלי ותק של מעל לשנה באוניברסיטה, שימו לב שבתלוש השכר האחרון שאותו קיבלתם ב- 1.9 מופיע תשלום תחת סעיף "פירוט הפרשים" המכונה "הפחתת הבראה", שבו משולמים הפרשים בעבור דמי ההבראה ומוחזר הסכום שנוכה במשכורת יוני.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר