Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

השבוע התקיימו שתי פגישות בהשתתפות נציגים מהפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), ות"ת ומשרד האוצר (אנשי הממונה על השכר ואגף התקציבים).

מטעם ארגוני הסגל האקדמי הזוטר הצטרף אל המשא ומתן מר יוסי קוצ'יק, לשעבר הממונה על השכר באוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשל היכרותו את המערכת וניסיונו בניהול מו"מ בדרגים אלה.

בפגישות התברר כי ור"ה והממונה על השכר דורשים לבטל את הצמדת שכר הסגל הזוטר לשכר הסגל הבכיר. עוד דורש הממונה כי כמה מהסוגיות התקציביות ייפתרו "מחוץ" להסכם, במיוחד שיפור שכר המסטרנטים המועסקים כמתרגלים פרונטאליים וכן יישום ההסכם בתוכניות החוץ תקציביות.

בעיה נוספת שעלתה היא טענת ור"ה כי עלות יישום ההסכם בתוכניות החוץ תקציביות עולה על הסכום שאותו העריכו עד כה.

עמדת ארגוני הסגל הזוטר שהוצגה בפגישות היא שאנו מוכנים להסכים לפתרונות יצירתיים בניסוח ההסכם, כל עוד יבוצעו מכלול ההסכמות שנחתמו.

אנו מקווים כי בימים הקרובים יהיה אפשר לסכם את הסוגיות המרכזיות ולהגיע להסכם. אם לא, ניאלץ לשקול צעדים ארגוניים בתקופת הבחינות.

נוסיף ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

בברכה,
ועד הארגון