Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

היום הסתיימו 21 הימים שבהם השהה הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר את השביתה שבה נקט לצורך קיום מו"מ עם האוניברסיטאות להסכם שכר חדש.

בימים האחרונים נקלע המו"מ לקשיים לאחר שראשי האוניברסיטאות חזרו בהם מהסכמות קודמות שעליהן חתמו בהסכם ההבנות ואף העלו דרישות נגדיות. לטענתם, בשל טעויות חישוב מצדם עלות ההסכם גבוהה בהרבה ממה שסוכם מלכתחילה. נוסף על כך העלו האוניברסיטאות דרישה לוויתור על ההצמדה לשכר הסגל הבכיר.

בחזית אחרת, הממונה על השכר במשרד האוצר העלה טענות באשר להסכם המתגבש, שעיקרן תוספת השכר למתרגלים וביטול ההחרגה של התוכניות החוץ תקציביות.

בשבוע הבא צפויות להתקיים שתי פגישות עם הממונה על השכר באוצר ונציגי הצדדים. בהתאם לתוצאות הפגישות יוחלט על המשך הצעדים.

נשוב ונעדכן אתכם לגבי כל התפתחות.

בברכה,
ועד הארגון