Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,

כידוע, לא תמיד עולה בידה של האוניברסיטה לשלם את שכר החודש הראשון של הסמסטר במועדו.
במסגרת מאמציו של הארגון למגר תופעה זו נבקשכם להודיענו אם לא קיבלתם שכר ב- 1.11.2010.
כמו כן, נבקש לדעת אם טרם קיבלתם את כתב המינוי לסמסטר א', תשע"א.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר