Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

החודש נפתחו הדיונים בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), בנושא הסכם שכר קיבוצי חדש.

לעיונכם רשימה של בעיות בתנאי ההעסקה של חברי הארגון אשר הוצגו בפני ור"ה במטרה למצוא להן פתרון במסגרת המו"מ.

מכיוון שהארגון מייצג מועסקים בתקנים שונים, רשימת הדרישות המפורטת להלן חולקה בהתאם (וללא סדר של חשיבות).

סוגיות הרלבנטיות לכל תקני ההעסקה:

·        ביטחון תעסוקתי: הוצאת כתבי מינוי ארוכים משנה אחת, או שאינם מוגבלים בזמן.

·        קביעת מועד מוסכם מוקדם לפיטורין/צמצום אחוזי משרה.  

·        עידוד הצטיינות – תוספות שכר ל-30% ממצטייני הסגל האקדמי הזוטר ע"פ קריטריונים.

·        הסדרת תשלום על סיורים.

·        הגדלת ההפרשה לפנסיה.

·        החזר מלא של הוצאות נסיעה בהתאם לתעריפי תחבורה ציבורית, כולל רכבת ותשלום עבור ביטול זמן ע"פ קריטריונים.עוזרי הוראה - תלמידים לתואר ראשון ושני:

·        דרגת שכר תלמ"ח 1 (במסלול השכר של תלמידים לתואר שלישי העדיף בהרבה), שבה יועסקו תלמידים לתואר שני המבצעים בפועל עבודה של תלמידים לתואר שלישי  (כלומר, מלמדים בתרגילים ושיעורים ומדריכים במעבדות).

·        תוספת שכר עבור בדיקת עבודות ותרגילים החורגת מהעומס הנורמטיבי.

·        קביעת סרגל חישוב מוסכם לקביעת מספר מכסימלי של סטודנטים לפי סוג הכיתה, הפקולטה וכו'.

·        קרן השתלמות לעוזרי הוראה החל מהשנה הראשונה (במקום רטרואקטיבית לשנה הראשונה, מהסמסטר השלישי להעסקה, כנהוג כיום בחלק מהמוסדות – רלבנטי בחלק מהמוסדות).

·        פטור משכ"ל למתרגלים שלומדים לקראת תואר ראשון, לפי אחוז המשרה.תלמ"ח - תלמידים לתואר שלישי:

·        העסקה בתקן כתלמ"ח או כעמית הוראה ב' לתלמיד תואר שלישי שהגיש את עבודת הדוקטורנט וזו טרם חזרה משיפוט.

·        פטור מלא משכ"ל לדוקטורנטים המועסקים בהוראה (רלוונטי בחלק מהמוסדות).

·        הסדרת נוהל קידום במסגרת התקן - מתלמ"ח א' ל-ב', ולתלמ"ח ג' שאינו מוסדר בחלק מהמוסדות.עמיתי הוראה:

·        הוספת דרגת עמית הוראה ג' (המקבילה למורה מן החוץ ג').

·        פתיחת מכרזים לתקני סגל אקדמי בכיר במסלול המקביל לעמיתי הוראה בעלי יכולת מחקרית מוכחת או פוטנציאל מחקרי.

·        עידוד ותגמול מחקר של עמיתי הוראה/מורים מן החוץ.

·        שיפור תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה והקצאת תקציב נוסף לרכישת ספרות מקצועית, חומרות, תוכנות, ושירותי תרגום ועריכה.

·        הסדרי שבתון למורים ותיקים בסגל האקדמי הזוטר, כולל עמיתי הוראה ומועסקים במסלול המקביל, כנהוג וכמקובל במערכת החינוך ובאוניברסיטאות.

·        פטור משכ"ל לבני משפחה לעמיתי הוראה המועסקים בלמעלה מ- 50% משרה.


מורים מן החוץ:

·        העסקת מורים מן החוץ במתכונת עמיתי הוראה, 12 חודשי שכר בשנה (6 חודשים לסמסטר), וזכויות סוציאליות מלאות.  

·        יישום הסדר עמיתי ההוראה בתוכניות החוץ תקציביות.מורים במסלול מקביל:

·        ייצוג מורים זוטרים במסלול המקביל במוסדות שבהם עדיין אינם מיוצגים.

·        שיפור הגדרת טבלאות שכר במסלול המקביל.  

·        התאמת מסלול הוראת שפות והפיכתו לסטנדרט ארצי.

·        פתיחת מסלול קידום לסגל בכיר במקומות שבהם נחסם הקידום.

·        הפחתת שעות הוראה לפי גיל כמקובל במסלול המקביל הבכיר.


עובדי מחקר:

·        הסדרת תנאי עבודתם של מועסקים על חשבון תקציבי מחקר בהסכם קיבוצי.


מלגאים:

·        איסור על דרישה להשבת מלגה שנתקבלה בעבר.

·        הסדרת מפתח ארצי אחיד למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים.

·        הבטחת מלגה למשך שנות התואר כולו.

·        איסור על הפסקת מלגה במהלך הריון, ומתן חופשת לידה בתשלום למלגאיות.

·        גיבוש הסדרים המבטיחים אי פגיעה במשרתים במילואים, כמקובל במשק.

·        פתרון בעיית זכויות מול הביטוח הלאומי.

·        הסרת מגבלות על עבודה במקביל ללימודים.

·        הסדר הצמדת המלגות לשינויי מדד/השכר הממוצע במשק.

 
בברכה,

ועד הארגון