Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

ככל מעסיק מחויבת אוניברסיטת חיפה בקיום נוהל שימוע לעובד שישנה כוונה לפטרו או לצמצם את היקף משרתו. בשנת הלימודים תש"ע הגיע הארגון לנוהל מוסכם עם האוניברסיטה על אופן ההליך. את הנוהל המוסכם אפשר לקרוא כאן.

כידוע, לא תמיד ממלאת האוניברסיטה את תקנותיה שלה עצמה וישנן יחידות אקדמיות המתעלמות מחובת השימוע או ממלאות אותה באופן אשר מעקר את השימוע מתוכנו.

לאחרונה הגיש הארגון לבית הדין לענייני עבודה תביעה בגין פיטורין שלא כדין, לאחר שמורה מן החוץ שעבדה באוניברסיטה במשך 7 שנים, פוטרה בסמוך לתחילת שנת הלימודים, מבלי שנעשה לה שימוע ולאחר שבעלי תפקיד באוניברסיטה נתנו למורה להבין כי תועסק גם בשנה השמינית.

התביעה הנה לפיצוי של 149,093 ₪.

כמו כן, מבקש הארגון מבית הדין לחייב את האוניברסיטה להודיע לחברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר על הכוונה לשקול את אי הארכת תקופת העסקתם (שדינה לפי חוק הינו פיטורים לכל דבר ועניין) לא יאוחר מ- 6 חודשים מהמועד המתוכנן לסיום ההעסקה (היום האחרון לחודש מרס).

את כתב התביעה אפשר לקרוא כאן (שמות המעורבים וכל פרט מזהה אחר נמחקו).

מקרה זה הוא השני שבו מגיש הארגון תביעה בנושא פיטורי חברי ארגון ללא שימוע. לקריאת פרטי המקרה הראשון היכנסו לכאן.

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה, אפילו דקדקנית, על נוהל תקין בעת הליכי סיום או צמצום העסקתם של חברי הארגון. באם העסקתכם באוניברסיטה הסתיימה שלא לפי הנוהל, אנא פנו אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לפנות לבית הדין בדרישה לפיצוי כספי.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר