Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

תשלום על השתתפות בהשתלמויות לעוזרי הוראה
לקראת שנת הלימודים שעברה (תש"ע) פנתה האוניברסיטה לעוזרי הוראה בפקולטה למדעי החברה וחייבה אותם להשתתף בשלושה ימי השתלמות של היחידה לקידום ההוראה. לאחר משא ומתן ארוך נאותה האוניברסיטה  לשלם לכל המתרגלים שהשתתפו בהשתלמות, שכר עבור השעות שבהן התקיימה ההשתלמות.

השנה, החליטה שוב האוניברסיטה לחייב עוזרי הוראה בהשתתפות בהשתלמות וציינה בכתב המינוי שלהם כי העסקתם מותנית בהשתתפות באותה סדנה. הארגון פנה לאוניברסיטה גם השנה בבקשה כי תשלם שכר לכל עוזר הוראה שהשתתף בהשתלמות, ואולם הפעם האוניברסיטה מסרבת בטענה כי חובת ההשתתפות היא חלק מהמטלות שעל עוזר הוראה לבצע במסגרת כתב המינוי שלו.

בכוונת הארגון לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לקבל פסק דין הצהרתי אשר יחייב את האוניברסיטה לשלם למתרגלים שכר בעבור ימים אלה. יועצינו המשפטיים אופטימיים מאוד לגבי הסיכוי להצלחה.

אם נדרשתם לקראת שנת הלימודים תשע"א להשתתף בהשתלמות והגעתם למפגשים שנקבעו –  אנא רשמו לפניכם באופן מסודר את הימים והשעות שבהן התקיימה ההשתלמות שבה השתתפתם. כמו כן נודה לעוזרי הוראה אשר טרם פנו לארגון בעניין אם ישלחו אלינו מייל.

תנאי מלגאיות בהריון
חוקרות רבות באוניברסיטה נשענות על מלגת קיום המשולמת להן בעבור מחקרן כמקור הכנסה מרכזי. מלגה, בניגוד לשכר, אינה מעוגנת ואינה מוגנת בחוקי העבודה במדינת ישראל. לכך יש השלכות רבות, וביניהן כאלה שנוגעות לנשים שילדו במהלך המחקר.

לאחרונה פנה הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בבקשה להסדיר את מעמדן של מלגאיות בהריון ובחופשת לידה, במסגרת ועדה שהוקמה בנושא מעמדן של סטודנטיות בהריון ובחופשת לידה.

אנו שמחים להודיעכם כי המועצה להשכלה גבוהה קיבלה כמה החלטות בעניין, בפרט, כי לא תופסק מלגה של סטודנטית בגין הריון או חופשת לידה, וכן כי עם תום תקופת המלגה תהיה המלגאית זכאית להארכת המלגה לתקופה השווה למספר השבועות שבהן הייתה בחופשת לידה או בשמירת הריון עד סמסטר אחד נוסף (לפרטים אנא ראו סעיף 5 כאן).

אנו מקווים כי האוניברסיטה תפעל במהרה בהתאם להחלטות ותחל ליישם אותן בהקדם. באם נתקלתן בבעיות, אנא פנו אלינו.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר