Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

1. עיצומים במכללת בני ברק

לאחר שביתת אזהרה בת יום (ב- 6.6.2011) של המורים המלמדים במכללת בני ברק, לא חלה התקדמות במו"מ עם האוניברסיטה. אנו סבורים כי האוניברסיטה דבקה בהחלטתה לשנות באופן חד צדדי את דפוסי ההעסקה במכללה ולהעסיק את המורים המלמדים שם כמורים מן החוץ, בניגוד להסכם השכר הקיבוצי. על כן, החליט ועד הארגון לנקוט בעיצומים במכללה.

במסגרת העיצומים חברי הסגל האקדמי הזוטר המלמדים במכללה לא ייבדקו ולא יחזירו עבודות, תרגילים ומבחנים, ולא ייתנו ציונים לשיעורים, תרגילים וסדנאות וזאת עד להודעה חדשה.

אנו מקווים כי העיצומים יאלצו את האוניברסיטה לחזור לשולחן המו"מ. בזכות שיתוף הפעולה המלא של כל המורים המלמדים במכללת בני ברק אנו מאמינים כי נצליח להבטיח צורת העסקה הוגנת לכל המורים במכללה.

2. עדכון מו"מ על הסכם שכר קיבוצי חדש

כפי שעדכנו בעבר, בחודשים האחרונים מתקיים מו"מ קיבוצי ארצי על הסכם שכר חדש בין האוניברסיטאות לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר.  עיקר דרישות הארגונים הנן:

·         הבטחת בטחון תעסוקתי וכתבי מינוי רב שנתיים

·         מעבר לתקן עמית הוראה של המורים מן החוץ שנותרו במערכת

·         שיפור שכר עוזרי ההוראה

·         הגבלות על מספר תלמידים בכיתה/מעבדה.

·         הסדרת מעמד המלגאים

לצערנו, הדיונים בין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר והאוניברסיטאות נקלעו למבוי סתום (לכתבה בנושא בדה-מרקר ראו כאן) ואנו נערכים לשיבוש תחילת שנת הלימודים הבאה.

כמובן שמאבק מסוג זה דורש התארגנות מראש והכנה רבה. נודה לחברי ארגון המוכנים לקחת חלק במאמץ אם ימסרו את פרטיהם אצל נאוה פלד, מזכירת הארגון בטלפון 04-8240575 או במייל:jstaff@univ.haifa.ac.il)

3. העסקה בהדרכה בשכר לפי שעות

לאחרונה נתקלנו בכמה מקרים שבהם חברי ארגון הועסקו בשכר לפי שעות בהדרכה של תלמידים. למותר לציין שהסכם השכר הקיבוצי אינו מאפשר העסקה בצורה זו. נבקש מחברי ארגון אשר ממלאים מטלות הוראה או הדרכה ואינם מועסקים בתקן (עוזר הוראה, תלמ"ח, מורה מן החוץ, עמית הוראה) לפנות אלינו.

בברכה, 

ועד הארגון