Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

עדכון מהמשא ומתן להסכם שכר חדש

בפגישות המשא ומתן שהתקיימו החודש לא הושגה התקדמות. כפי שמסרנו לכם בחוזר הקודם, ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) חזר בו מחלק מההבנות שהושגו. כמו כן, טרם נפתרה סוגיית ההתנגדות של הממונה על השכר באוצר לחלק מהסיכומים. בפגישות המשא ומתן האחרונות נידון נושא הביטחון התעסוקתי וגם בו לא הושגו הסכמות.

לאור זאת שוקל הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר את צעדיו. נשוב ונעדכן אתכם לגבי כל התפתחות.

העסקת "מתגברים" בתרגול ובהוראה

מפניות שהגיעו לארגון עולה כי האוניברסיטה מעסיקה עוזרי הוראה בשכר לפי שעות וזאת דרך דיקנאט הסטודנטים. צורת העסקה זו פוגעת בשכרם ותנאי העסקתם של המתרגלים אשר בין השאר זוכים לשכר נמוך בהרבה מזה המגיע להם, מועסקים ללא כתב מינוי ומאבדים את זכאותם לפטור משכר לימוד. לטענת האוניברסיטה מדובר בתגבור בלבד וזאת על אף שנראה כי מדובר בכיתות תירגול לכל דבר ועניין.

אנו מרכזים פניות שהגיעו אלינו מ"מתגברים" ובוחנים את האפשרות להגיש תביעה בעניין נגד האוניברסיטה בדרישה לתשלום השכר המלא לפי ההסכם. אם הנכם מועסקים או העסקתם בעבר כ"מתגברים" וטרם פניתם לארגון בעניין, אנא פנו אלינו.

תביעות שהגיש הארגון לבית הדין לעבודה: פיטורים ללא שימוע תקין והעסקה בניגוד להסכם השכר

לאחרונה הסתיימו שני הליכים משפטיים שבהם נקט הארגון מול האוניברסיטה.

במקרה הראשון הגיש הארגון לבית הדין לענייני עבודה תביעה בגין פיטורין שלא כדין, לאחר שעוזרת הוראה אשר הועסקה תקופה של שנתיים באוניברסיטה פוטרה, ונעשה לה שימוע פגום. במהלך הדיונים הגיעה הארגון לפשרה עם האוניברסיטה ולפיה תשלם לעובדת פיצוי בסכום של 5 משכורות.

לחוזר שהוצאנו בזמנו ולקריאת כתב התביעה ראו כאן.

במקרה אחר הגיש הארגון תביעה בגין שתי עובדות אשר אחוז העסקתן המדווח היה קטן מהיקף העסקתן בפועל כפי שמתחייב ע"י הסכם השכר.

במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה לתובעת אחת סכום של 27,748 ש"ח בגין הפרשי שכר, ולתובעת השנייה סכום של 9,102 ש"ח בגין הפרשי שכר. בשני המקרים מדובר במלוא הסכום שנתבע למעט הפרשי ריבית והצמדה.

לחוזר שהוצאנו בזמנו ולקריאת כתב התביעה ראו כאן.

אם הועסקתם בניגוד להסכם או פוטרתם שלא כהלכה – אנא פנו אלינו כדי שנוכל לדרוש את זכויותיכם.בברכה,
ועד הארגון