Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,   

ביטחון תעסוקתי – סעיף "העשור האבוד"

בימים אלה החלה האוניברסיטה באיתור מועמדים העונים להגדרת "העשור האבוד" בהסכם השכר הארצי. עמיתי הוראה ב' העומדים בקריטריונים הבאים יהיו מועמדים להעסקה בתקן של "מסלול מקביל" בסגל הבכיר:
 
1. בעל תואר שלישי אשר קיבל את התואר השלישי בין שנת 1999 לשנת 2007 (כולל).
2. אין לו משרה עיקרית במקום אחר מחוץ לאותו מוסד בהיקף 50% ומעלה (מובהר כי זה לצורך זה העסקה כמורה מן החוץ במוסדות אחרים, אינה נחשבת כמשרה עיקרית).
3. היה לו מנוי ראשון באותו מוסד כבעל תואר דוקטור לפני שנת 2007, והועסק מאז קבלת המנוי כאמור ועד שנת 2009 (כולל) בכל שנה אקדמית, למעט תקופות של השתלמות בתר-דוקטורט.
4. קיים לאורך השנים הנ"ל פעילות מחקרית מוכחת (כגון: פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים).
5. השתלם כפוסט דוקטורט (רלבנטי רק לתחומים בהם דרישה זו קיימת).
6. היה ראוי לדעת המוסד להישקל למנוי לסגל האקדמי הבכיר.
7. פעיל בהוראה ובמחקר גם בשנים תש"ע - תשע"ב.
קריטריון מסייע: פעיל ותורם למוסד מעבר להוראת קורסים.
 
אם אתם עונים על כל הקריטריונים הנ"ל, אנא פנו אלינו כדי שנוכל להעלות את שמכם בדיוני הוועדה המשותפת שתעסוק בנושא.
 
תוצאות הבחירות לוועד
 
בבחירות לוועד הארגון שהתקיימו באסיפה הכללית השנתית ביום רביעי 27.6.2012 נבחרו:

איתן רון (מתמטיקה)
מיכל הוכהויזר (ריפוי בעיסוק)
מהדי נעאמנה (משפטים)
רובי צ'רני (סוציולוגיה)
קים יובל (פסיכולוגיה)
שי לוי (ניהול משאבי טבע)
ולדיסלב טרטקובסקי (מתמטיקה)
מיכל אבן (תקשורת)

בהצלחה לחברי הוועד החדשים ותודה לחברי הוועד שסיימו את תפקידם!

בברכה,
ועד הארגון