Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תוספת ותק לעוזרי הוראה פרונטאליים
עוזרי הוראה שהנם סטודנטים לתואר שני ועוסקים בהוראה או תרגול פרונטאלי, זכו בהסכם השכר האחרון לתוספת שכר של 8%. כדי לבצע את תוספת השכר, יצרה האוניברסיטה דרגה חדשה לעוזרי הוראה (דרגה 03). בעקבות פניות של חברים לארגון התברר, שבגין טעות טכנית במעבר לדרגה החדשה, לא נישמר הוותק שצברו עוזרי ההוראה עבור שנות העסקה קודמות באוניברסיטה. מחלקת שכר של האוניברסיטה פועלת לתיקון הטעות ונעדכן אתכם עם הסיום בטיפול.

הגדלת ההפרשה לקרן פנסיה
בהתאם להסכם השכר האחרון, החל משכר חודש ינואר 2013 (המשולם ב-1.2.2013) יגדל שיעור ההפרשה לקרן פנסיה בחצי אחוז באופן הבא: 

7% משכר העובד על חשבון האוניברסיטה (לעומת 6.5% בשנת 2012).
6.5% משכר העובד על חשבון העובד (לעומת 6% בשנת 2012).

הגדלת מספר שנות הוותק לעמיתי הוראה ב' 
בהתאם להסכם השכר האחרון, נוספו לטבלת השכר של עמיתי הוראה ב' חמש שנות ותק. עמית הוראה ב' שצבר למעלה מ-25 שנות ותק יוכל מעתה לצבור עד 30 שנות ותק, שיעודכנו החל מהשכר שישולם ב-1.1.2013. לתשומת לבכם, שנות ותק של עמיתי הוראה אינן נקבעות בהתאם למשך ההעסקה באוניברסיטה אלא לפי הזמן שחלף מאז קבלת התואר הראשון והשני. אנא בדקו את תלוש השכר.

בברכה,
ועד הארגון.