Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תוספת שכר 

בשכר חודש ינואר שישולם ב-1.2.2013 יגדל שכרכם בשיעור של 2.9% בהתאם להסכם השכר הקיבוצי. מומלץ לבדוק את תלוש השכר ולהשוותו לתלוש הקודם. במקרה של בעיה, נא לפנות אלינו.

הגדלת שיעורי ההפרשות לפנסיה

בשכר חודש ינואר יגדלו גם ההפרשות הפנסיוניות בשיעור של 0.5% צד המעביד ו-0.5% צד העובד למועסקים בתקן של עמית הוראה, עוזר הוראה ותלמ"ח, גם זאת בהתאם להסכם השכר הקיבוצי.

עדכון ההנחה בדמי הניהול של קרן הפנסיה - מגדל

חברת "מגדל" הגדילה את ההנחה בדמי ניהול בקרן הפנסיה לחברי הארגון המבוטחים בקרן מקפת. דמי הניהול עומדים מעתה על 1.75% מההפקדה החודשית (במקום 2%) ו-0.2% מהצבירה (במקום 0.25%).

לתשומת לבכם, הנחה זו תלווה את חברי הארגון, אם יבקשו זאת, גם לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה במקום עבודתם החדש או כעצמאיים. כמו כן, בני/בנות הזוג של חברי ארגון זכאים לאותם תנאים והנחות בדמי ניהול. מלגאים החברים בארגון, ומעוניינים להצטרף באופן עצמאי לקרן הפנסיה יהיו זכאים לאותה ההנחה כעובדים. לפרטים נוספים, ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון.