Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

קול קורא להגשת בקשות למענקים לפיתוח קורסים אקדמיים משולבי עשייה

במסגרת הפרויקט "שותפות אוניברסיטת חיפה לסולידריות ומאבק בהדרה חברתית" מוזמנים חברי סגל להגיש הצעות לקורסים בתחומים שונים שיש בהם כדי לתרום למעורבות סטודנטים בהרחבת הידע אודות תופעות הדרה חברתית ולקידום המאבק בה. יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מ-1 במאי 2013.

לפרטים נוספים ראו כאן.

הריון וחופשת לידה

הפסקה של כתב המינוי או אי חידושו של עובדת בהיריון הנם פיטורים לכל דבר. בנוסף, האוניברסיטה חייבת להעסיק ברצף חברות סגל לאחר ההיריון. כלומר, אם העובדת חוזרת מחופשת לידה במהלך סמסטר א' ויש לה כתב מינוי להעסקה בסמסטר ב', הרי שיש להעסיקה ברצף עם חזרתה מחופשת הלידה. חל איסור מוחלט על עבודה בתקופת חופשת לידה. 

על העובדת לדווח על הריונה עד החודש החמישי להריון. ההודעה תימסר לעוזרת המנהלית בחוג, עם העתק לאגף משאבי אנוש. על עובדת שילדה להודיע על הלידה לחוג/ הממונה עליה, עם העתק לאגף משאבי אנוש.

מידע ופרטים נוספים.

יציאה לשירות מילואים

עם קבלת הזימון לשירות מילואים יש להודיע על כך לממונה עליך. מיד בתום המילואים יש למסור למחלקת שכר טופס 3010, אשר מהווה אישור מהצבא לצורך תביעת תגמולי מילואים מהביטוח הלאומי.

מורה או מתרגל שעבד את מכסת שעות העבודה הרגילות שלו, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות אלו, או יצא למילואים במהלך חופש, זכאי לקבל הן שכר עבודה רגיל, הן תגמולי מילואים. במקרה כזה יש להעביר למחלקת שכר טופס הצהרה על אי העדרות מהעבודה בעת שירות מילואים.

מידע ופרטים נוספים.

בברכה, 
ועד הארגון