Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בהתאם לחקיקה המחייבת את העובדים בשירות הציבורי להשתתף "בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה", יקוצץ גם שכרם של חברי הסגל האקדמי הזוטר בשיעור של 0.93% לתקופה שמיום 1.7.2013 ועד 31.12.2014. הקיצוץ יכנס לתוקף במשכורת חודש יולי שתשולם היום.

יש לציין שהקיצוץ לא יחשב לצורך ההפרשות לפנסיה ושיעורן של אלה לא יפחת.

בתקופה האחרונה קיים הארגון מו"מ עם משרד האוצר לאחר שהוצע לנו, כשם שהוצע לשאר ארגוני הסגל האקדמי, להגיע להסכם על הפחתת שכר ולא לפי חוק.

למרבית הצער, כל שהציע האוצר במו"מ הוא קיצוץ מוסכם באותו השיעור שבעבורו תינתן תוספת של 0.5% להפרשות לקרנות הפנסיה וזאת רק החל משנת 2015. בנוסף, נדרשנו להתחייב לשנתיים נוספות של שקט תעשייתי. לאמור, לוותר על הזכות לדרוש את שיפור תנאי ההעסקה שלנו בשנת 2015, כפי שנקבע בהסכם השכר הקיבוצי, ולדחות את הדיונים לשנת 2017.

כל ארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות, בכיר וזוטר, דחו את ההצעה.

לעיונכם: החוק לייצוב המצב הפיסיקאלי.

בברכה,
ועד הארגון