Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

 

אישור מראש לבקשות למימוש תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

לאחר מו"מ ממושך, הגיע הארגון להסכמה עם האוניברסיטה כי בקשות למימוש תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה יאושרו עוד לפני היציאה לכינוס. את הבקשה למימוש התקציב יש להגיש לפחות 60 יום לפני היציאה לפעילות האקדמית. אישורים מראש יינתנו לא יאוחר מ-30 יום לפני היציאה לפעילות האקדמית. קבלת אישור מראש אינה פוטרת מהחובה להציג קבלות עד 30 יום לאחר החזרה מהפעילות האקדמית. לתנאים המלאים לקבלת אישור מראש ראו כאן.

העסקת מורים מן החוץ בדרגה ג'

לתקן מורה מן החוץ ישנן ארבע דרגות הנבדלות בשכר המשולם עבור יחידת הוראה. שלוש הראשונות (1', א', ו-ב') משויכות ארגונית לסגל האקדמי הזוטר והרביעית (ג') משויכת ארגונית לסגל האקדמי הבכיר. תנאי ההעסקה של מורה מן החוץ בדרגה ג' נופלים מעט מתנאי ההעסקה של עמית הוראה ב' (כולל הזכויות הסוציאליות והאקדמיות).

במקורה, נועדה דרגה ג' להעסקת פרופסורים בהעסקה נוספת למשרתם הרגילה וכן להעסקת "בכירים במשק". מכיוון שמונח זה של "בכירים במשק" אינו מוגדר ואינו מופיע בהסכם השכר, ניצלה אוניברסיטת חיפה את האפשרות לטעון כי כל מורה שהיא חפצה להגדירו "בכיר במשק" זכאי לתקן "בכיר" ומוחרג מהסכם השכר של הסגל הזוטר, וכי היא רשאית איפא להעסיקו בתקן מורה מן החוץ ג' בלי שהמורה ימלא טופס הצהרה (שעשוי לקבוע שהוא דווקא זכאי לתקן של עמית הוראה ולתנאי העסקה מיטיבים).

משכך, נאלץ הארגון לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה כי יורה לאוניברסיטה לחלק טופסי הצהרה גם למי שהיא מעסיקה כמורים מן החוץ ג', וככל שהצהרתם בטופס הצהרה מאפשרת להעסיקם כעמיתי הוראה – להעסיקם בתקן זה.

לאחרונה הגיע הארגון לפשרה עם האוניברסיטה שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה:

א. כל מי שהאוניברסיטה רוצה להעסיק בהוראה ימלא טופס הצהרה (למעט פרופסורים במשרה מלאה שאותם ממילא יש להעסיק כמורים מן החוץ בהעסקה נוספת למשרתם המלאה).
ב. באשר לפרופסורים במשרה חלקית שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק כמורים מן החוץ ג', והם עומדים בקריטריונים להעסקה כעמית הוראה נקבע כי תינתן להם עצמם האפשרות לבחור באיזה תקן יועסקו.

הסכם זה ייכנס לתוקף החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ד).

אם הנכם אמורים להיות מועסקים בסמסטר ב' בתקן של מורה מן החוץ ג' ולא קיבלתם טופס הצהרה, אם הועסקתם בעבר בתקן מורה מן החוץ ג' ואתם מבקשים לבדוק האם תוכלו לדרוש פיצוי מהאוניברסיטה – אנא פנו אלינו בהקדם.

בברכה,
ועד הארגון