Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום שלישי 10.06.2014 בשעה 14:00 בבניין חינוך, קומה 5, חדר 570.

לאסיפה מוזמנים כל חברי הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר ומועסקים בחוזה מיוחד ביחידה לשפות.

על סדר היום:
אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). עותק מהדו"חות יוצג במשרד הארגון וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה.
דו"ח ועדת ביקורת
בחירות לוועד
עדכון על הקיצוצים הצפויים בשנת הלימודים תשע"ה 
עדכונים שוטפים
שונות

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון (בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046).

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון