Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

היום התקיים הדיון הראשון בבקשה לצו מניעה שהגיש הארגון לבית הדין לעבודה, שלפיו יופסקו ויעוכבו פיטורי וצמצומי חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה.

בקשת האוניברסיטה לבטל את הצו הזמני שבמסגרתו נאסר על האוניברסיטה לקבל החלטות בנוגע לפיטורים או צמצומים של חברי הארגון, נדחתה והוא יישאר בתוקף לפחות עד למועד הדיון הבא.

בהנחיית בית הדין (השופטת מיכל פריימן) נקבעו שלוש פגישות בין הארגון והאוניברסיטה עד לדיון נוסף שנקבע ליום שלישי, 15.7 בשעה 15:00 בבית הדין לעבודה, רחוב פל"ים 12 חיפה.

מטרת הפגישות הנה לעבור על נתוני הגרעון התקציבי שבו מצויה האוניברסיטה, האופן שבו בוצע הקיצוץ התקציבי וכן על רשימות חברי הארגון שבכוונת האוניברסיטה לצמצם או להפסיק את העסקתם וכן אלה שכבר פוטרו או צומצמה העסקתם. כל זאת, במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחברי הארגון.

חברי ארגון שהוזמנו לשימוע לפני צמצום העסקתם או פיטוריהם וטרם פנו אלינו, אם ברצונכם שנבחן במסגרת המו"מ עם האוניברסיטה על רשימות המפוטרים גם את פיטוריכם או צמצום העסקתכם - אנא פנו אלינו בהקדם. בפנייתכם ציינו את הפרטים הבאים:

שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, מספר נייד, החוג שבו אתם מועסקים, שנת לידה ושנת תחילת העסקה באוניברסיטה. וכל פרט רלבנטי שנוגע להעסקתכם (האם זומנתם לשימוע לפני פיטורים או לפני צמצום העסקה, האם השימוע כבר התקיים, האם קיבלתם את החלטת החוג, נסיבות אישיות מיוחדות וכדומה).

ההדברות עם האוניברסיטה צפויה להימשך זמן קצר והיא ההזדמנות האחרונה שלנו לנסות למנוע או לצמצם את הפגיעה בחברי הארגון.

בברכה,
ועד הארגון.