Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,  

במרס 2012 נחתם הסכם קיבוצי בין הארגון לבין האוניברסיטה שקבע תעריפי מינימום שחובה על האוניברסיטה לשלם לעוזרי מחקר וכן הצמיד תעריפים אלה לתוספות השכר שלהן זכאים שאר חברי הסגל הזוטר.

על אף ההסכם, למעלה ממחצית מעוזרי מחקר באוניברסיטה הועסקו לפי תעריף שעה הנמוך מתעריפי המינימום שנקבעו. לאחר פניות חוזרות ונשנות של הארגון, עדכנה האוניברסיטה בשכר יוני 2014 (ששולם ב-1 ביולי) את התעריפים לעוזרי מחקר שעד אז קיבלו שכר נמוך יותר לסכומים הבאים:

תלמיד לתואר ראשון - 28.56 ₪ לשעה
תלמיד לתואר שני - 30.68 ₪ לשעה
בעל תואר שני ומעלה - 33.85 ₪ לשעה

האוניברסיטה גם שילמה הפרשי שכר רטרואקטיביים החל מחודש אוקטובר 2012.

אם הנכם מועסקים כעוזרי מחקר, אנא בדקו בתלוש השכר שלכם עבור חודש יוני 2014 כי תעריף השכר השעתי שלכם אינו נמוך מהסכומים שצוינו מעלה וכן ששולמו לכם הפרשי שכר.

אם תעריף השכר השעתי שלכם נמוך מהסכומים הנ"ל או שלא שולמו לכם הפרשים – אנא פנו אלינו בהקדם. אם תעריף השכר השעתי שלכם גבוה מהסכומים שננקבו כמובן שאינכם זכאים להפרשים ואין צורך לפנות אלינו אם לא שולמו.

לנוחיותכם אנא ראו כאן היכן מופיע בתלוש תעריף השכר לשעה ותשלום הפרשי השכר.

בין הארגון לבין האוניברסיטה עדיין קיימת מחלוקת באשר לאופן שבו חישבה האוניברסיטה את הצמדת השכר של עוזרי מחקר שהוביל לתעריפים נמוכים מכפי שנקבעו בהסכם. לצערנו, על אף פניות חוזרות ונשנות עומדת האוניברסיטה על דעתה בעניין זה ולכן בכוונת הארגון לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה שיורה לאוניברסיטה לעדכן את התעריפים כפי שנקבע בהסכם. 

בברכה,
ועד הארגון