Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום שלישי 21.06.2016 בשעה 12:00.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד ומורי המכינה.

על סדר היום:
1. אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). העתק מהדו"חות הכספיים נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה.
2. דו"ח ועדת ביקורת
3. בחירות לוועד הארגון
4. בחירות לוועדת ביקורת
5. עדכונים שוטפים
6. שונות

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון (בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046).

הודעה על מיקום האסיפה תשלח בהמשך.

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון