Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

זוכים בהגרלה לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

בשבוע הראשון לפתיחת שנת הלימודים תשע"ז הוזמנו חברי הארגון להגיע לדוכן של הסגל הזוטר ברחבת "קפה דשא" ולמלא טופס השתתפות בהגרלה. ואלה הזוכים בהגרלה שהתקיימה:

פרס ראשון – תווי קניה של "תו הזהב" בשווי של 500 ₪:
חאתם עדוי, עוזר הוראה בחוג למתמטיקה

פרס שני – מכונת קפה Cremesso Una אוטומטי:
ויקטוריה קוקבין, עוזרת הוראה בביה"ס למדעי המדינה

פרס שלישי – מארז מתוק:
אילת ג'הסי, עוזרת הוראה בחוג לסטטיסטיקה

ברכות לזוכים!

ויתור על תשלום "דמי שירותים כוללים"

סטודנטים רשאים לוותר על תשלום "דמי שירותים כוללים" על ידי הודעה בכתב עד ליום 15.12.2016. סטודנט שיבחר לא לשלם סכום זה לאוניברסיטה יהיה מנוע מהשאלת ספרים ומשירותי הייעוץ בספריה. סטודנטים המועסקים באוניברסיטה בכתב מינוי של "עוזר הוראה" או תלמ"ח יכולים לוותר על תשלום זה ועדיין יהיו זכאים לשירותי הספרייה והייעוץ שלה מתוקף העסקתם ובמשך כל שנת הלימודים. לפרטים נוספים באתר אגף מנהל תלמידים.

בברכה,
ועד הארגון