Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

בחוזרים קודמים עדכנו אתכם בקשיים שבמשא ומתן שמתנהל בין ששת ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות לבין ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לקראת הסכם קיבוצי חדש. בשל חוסר ההתקדמות התקבלה החלטה במטה המאבק של ארגוני הסגל הזוטר על כינוס אסיפות כלליות בכל האוניברסיטאות במטרה להכריז על סכסוך עבודה ארצי.

מצורף לעיונכם מכתב מפורט בעניין אשר נשלח בימים אלה לכלל חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מטעם כל ששת הארגונים.

ובנושא נוסף שהנו מקומי בלבד, על אף שאוניברסיטת חיפה הכירה ביציגות הארגון גם במכינה, לא חלה כל התקדמות במו"מ להסדרת תנאי ההעסקה של המורות והמורים במכינה במסגרת הסכם שכר קיבוצי והאוניברסיטה משמרת את המצב הקיים של העסקת עשרות עובדים בתנאים מקפחים וללא כל ביטחון תעסוקתי. בכוונתנו להביא לאישור האסיפה גם נושא זה כעילה נוספת לסכסוך עבודה.

נתכנס לאסיפה כללית דחופה ביום ראשון 12.11 בשעה 16:00 בבניין הראשי, חדר 610. השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון

מכתב מטה המאבק