Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין האוניברסיטה לבין הסגל האקדמי הזוטר, מקצה  האוניברסיטה תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, אשר משמש להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. 
לצפייה בתקנון תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה ובטופס הבקשה ראו כאן.

נוהל הגשת הבקשות לקרן שאותו קבעה האוניברסיטה אינו משביע רצון לדעתנו ונכון להיום עמית ההוראה מקבל את האישור להחזר הוצאותיו רק לאחר שהשתתף בכינוס. הארגון פועל כדי לשנות את הנוהל כך שהאישור יינתן מראש.

עם זה, ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי עד עתה לא נדחתה אף בקשה שהוגשה, אם כי היו בקשות אשר נדרשה התערבותו של הארגון כדי שיאושרו. כמו כן, התקציב אשר הוקצה למטרה זו לפי ההסכם לשנת תש"ע עמד על כ- 400,000 ₪ מתוכו נוצלו 126,000 ₪ בלבד. השנה הוקצה תקציב דומה ואנו ממליצים לעמיתי הוראה אשר יוצאים לכינוסים לנצלו.

התבקשנו להודיעכם ע"י המזכירות האקדמית כי עם חזרתכם מכינוס יש להגיש את הטפסים הנדרשים בהקדם האפשרי. כמו כן, אנא הקפידו להירשם לכינוס כמרצים/חוקרים באוניברסיטת חיפה.

כדי שנוכל להעריך נכונה את האופן שבו ממלאת האוניברסיטה את ההסכם, נודה לכל עמית הוראה אשר הגיש בקשה להחזר הוצאות מתקציב זה, אם יודיע לנו בעבור מה ביקש החזר, והאם בקשתו אושרה או נדחתה, במלואה או בחלקה.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר