Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

פטור משכר לימוד למועסקים בתקן "עוזר הוראה" שהחלו את לימודיהם לתואר שני בסמסטר א' או סיימו אותם בסמסטר א'

 עוזרי הוראה המועסקים באוניברסיטה זכאים לפטור משכר לימוד, בשיעור כפול מהיקף משרתם, וזאת לאורך כל שנות העסקתם ולימודיהם באוניברסיטה. ואולם, בגין פגם במנגנון הפטור משכר לימוד שלו הם זכאים נוצר מצב שבו עוזרי הוראה שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' או מסיימים אותם בסוף סמסטר א', לא יוכלו ליהנות מחישוב פטור שנתי ויאלצו לשלם מחצית משכר הלימוד לאותה שנה.

 לדוגמה, שכ"ל שאותו ידרשו לשלם לכל שנת לימודים שני עוזרי הוראה בהיקף משרה של 50% (בסוגרים מופיע הסכום לתשלום בפועל לאחר חישוב הפטור):

עוזר הוראה שהחל בסמסטר א' - 12,000₪ (0₪)+12,00₪ (0₪)+12,000 (0₪) = 0 ₪ שכ"ל.

עוזר הוראה שהחל בסמסטר ב' - 6,000₪ (3,000₪) ש"ח +12,000₪ (0) +12,000₪ (0) + 6,000₪ (3,000₪) = 6,000₪ שכ"ל.

לאמור, עוזר הוראה שהחל את לימודיו בסמסטר ב' שילם 6,000 ש"ח שכ"ל על אף שהיה זכאי כחברו לפטור מלא, רק בגין העובדה שהחל וסיים את לימודיו והעסקתו באמצע שנת הלימודים.

פניותינו לאוניברסיטה לתיקון העניין נענו בשלילה והארגון בוחן את צעדיו. לעת עתה, ראו מצב זה כנתון והוסיפו אותו למערך השיקולים שלכם בבחירת המועד שבו אתם מתחילים את לימודיכם.

 

קרן השתלמות

קרן השתלמות הנה אפיק חיסכון לטווח בינוני שאליו מופרשים מדי חודש 2.5% משכרכם ואילו האוניברסיטה מפרישה 7.5% נוספים. הכספים בקרן צוברים תשואות וניתנים למשיכה ללא תשלום מס כעבור 6 שנים. לתשומת לבכם, מדובר בסכום השווה ל- 10% מהשכר.

קרן ההשתלמות המהווה ברירת מחדל לחברי הארגון שהחלו את עבודתם באוניברסיטה בחודש אוקטובר 2009 היא "מגדל השתלמות" (במקום קרן ההשתלמות של "אקסלנס" אשר היתה ברירת המחדל עד מועד זה) הקרן מציעה לחברי הארגון הנחה משמעותית בדמי הניהול שיעמדו על 0.8%. 

כחלק מתנאי ההסכם, חברי ארגון שיעברו לעבוד במקום עבודה אחר לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה ימשיכו ליהנות מההנחה בדמי הניהול.

חברי ארגון אשר מועסקים במקום עבודה נוסף מלבד האוניברסיטה זכאים ליהנות מההנחה בדמי הניהול גם בעבור ההפרשות ממקום עבודתם הנוסף.

חברי ארגון אשר החלו את עבודתם באוניברסיטה לפני חודש אוקטובר 2009 ומעוניינים להעביר את קרן ההשתלמות מ"אקסלנס" ל"מגדל השתלמות" מתבקשים לפנות לארגון בדוא"ל על מנת לקבל את הטפסים המתאימים.

לתשומת לבכם, לפי חוק זכותכם לבחור באופן עצמאי בכל קרן השתלמות בה אתם חפצים. להחלטה מושכלת ככל האפשר, מומלץ להיעזר במערכת תשואות חודשיות המצויה באתר אגף שוק ההון. בעזרתה תוכלו לקבל מידע מפורט אודות תשואות הקופות הפועלות בישראל, להשוות ביניהן ולהשוות את התשואות שהשיגו אל מול מדדי שוק נבחרים לכל נקודת זמן לכל טווח זמן. הכניסה למערכת כאן.

 

תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין האוניברסיטה לבין הסגל האקדמי הזוטר, תקצה האוניברסיטה תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, אשר ישמש להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל. ממספר פניות שהתקבלו בארגון, עולה כי האוניברסיטה אינה מאשרת בקשות של עמיתי הוראה אשר לא נרשמו לכינוסים כנציגים של אוניברסיטת חיפה. למרות שהנוהל הכתוב שהופץ על ידי האוניברסיטה להגשת בקשה למימוש התקציב אינו מציין זאת במפורש, אנו ממליצים לעמיתי הוראה לציין בהרשמה לכינוסים כי בכוונתם להשתתף בהם כנציגי אוניברסיטת חיפה.

 

מבצעים והנחות לחברי הארגון

חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה זכאים למבצעים והנחות בהסדרים מיוחדים שאליהם הגיע הארגון. פרטים מבצעים והטבות. המבצעים מתעדכנים מדי כמה ימים. 

בברכה,
מיכל אבן
יו"ר ועד הארגון