Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בתקופה האחרונה הגיעו לארגון מספר רב של פניות בנוגע להעסקה בתנאים ובשכר פחותים ממה שמתחייב לפי הסכם השכר.

החוג לפסיכולוגיה
מדובר במספר רב של מועסקים השנה אשר החוג דיווח על היקף משרה קטן מזה שעבדו בפועל. בחלק מהמקרים היה מדובר בקיצוץ ניכר מהשכר ובחלק אחר בקיצוץ של אחוזים בודדים.
הנושא נמצא בדיונים עם האוניברסיטה וכפי הנראה כתבי המינוי יתוקנו בהתאם להסכם השכר וישולמו הפרשי שכר רטרואקטיביים.

הפקולטה לחינוך
מדובר במספר רב של מועסקים אשר הפקולטה דיווחה על היקף משרה קטן מזה שעבדו בפועל. במרבית המקרים מדובר במורים מן החוץ אשר דווחו עבורם 1.5 עד 1.8 יחידות הוראה בעבור כל שעתיים של הוראה בפועל. (במקום 2 יחידות הוראה כפי שצריך להיות). למיטב הבנתנו, מדובר בתופעה שראשיתה לפחות משנת 2006.

הדיונים עם האוניברסיטה בנושא לא עלו יפה ובשבועות הקרובים יוגש כתב תביעה לבית הדין לעבודה מטעם הארגון ומספר מורים, בדרישה לתשלום הפרשי שכר. אם הנכם מועסקים בפקולטה לחינוך והיקף משרתכם אינו תקין, אם אתם מקבלים פחות ממה שמגיע לכם, אנא פנו אלינו בהקדם.

לתשומת לבכם: משרה מלאה הנה 8 שעות הוראה שבועיות לעוזרי הוראה ותלמ"חים, 10 שעות לעמיתי הוראה. כל שעת הוראה של מורה מן החוץ שווה 1 יחידת הוראה.

העסקה תמורת מלגה או בהתנדבות
א. העסקה תמורת מלגה: מדובר במקרים בודדים שבהם במקום משכורת משולמת למרצה או למתרגל מלגה. ברצוננו להדגיש בפניכם שאין מדובר רק במקרה שבו האוניברסיטה מפרה את הסכם השכר, אלא גם בעברת מס לכל דבר ועניין, הן מצד המלגאי, הן מצד האוניברסיטה, בעבירה על חוק הביטוח הלאומי, ועוד כהנה וכהנה חוקי מגן וצווי הרחבה.
ב. העסקה בהתנדבות: בהתאם להסכם השכר התנדבות לתפקידי הוראה אינה אפשרית לסטודנטים ולבעלי מינוי זוטר. האיסור בא על מנת למנוע מחוגים להפעיל לחץ על סטודנטים "להתנדב" או לפגוע בשכר חברי הארגון ע"י התניית העסקה בקורס אחד ב-"התנדבות" בקורס אחר. כמו כן, לפי דעתו של היועץ המשפטי של הארגון, האוניברסיטה אינה רשאית כלל לנדב לתפקידי הוראה, וסביר להניחשתביעה של מתנדב תסתיים בהכרה ביחסי עובד מעביד ולתשלום שכר רטרואקטיבי על כל תקופת ההתנדבות.

אם הנכם מועסקים בעבור מלגה או בהתנדבות, אנא פנו אלינו.

בברכה,
ועד הארגון