Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

זכויות מלגאיות בהריון

במסגרת פעילות הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר למען שיפור תנאיהם של מלגאים, נבחנות זכויותיהן של מלגאיות בהריון בכל האוניברסיטאות. נודה לכל מידע בנוגע לנהוג ביחידות האוניברסיטה, ואפילו רק מניסיון אישי, ובפרט:

1. האם המלגה ממשיכה גם במהלך חופשת הלידה?

2. האם המלגה מוארכת בתום המחקר למלגאית שילדה? אם כן, באילו תנאים? (לכמה לידות? באופן אוטומטי? על חשבון תקציב המחקר של המנחה או של האוניברסיטה?).

אנא כתבו לנו ל:jstaff@univ.haifa.ac.il

התארגנות עובדים באוניברסיטה הפתוחה

סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה נמצא בשלבים מתקדמים של מו"מ עם ההנהלה לקראת חתימה על הסכם קיבוצי. אנו ממליצים לחברי הארגון בחיפה אשר מלמדים גם באוניברסיטה הפתוחה, להצטרף לארגון סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה. מטרותיו של הארגון הן שיפור תנאי עבודתם של העובדים ושכרם וחתימה על הסכם שכר קיבוצי. כדי להצטרף ולהשפיע על ההסכם המתגבש, באפשרותכם למלא את הטופס (כאן) ולשלוח אותו ל"כוח לעובדים" לפקס: 154-3311747, או לת"ד 554 גבעתיים מיקוד 531041.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר