Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

הפרשי שכר לחברים בחוג לפסיכולוגיה:
בשנת הלימודים תש"ע הגיעו לארגון מספר רב של פניות בנוגע להעסקה בתנאים ובשכר פחותים ממה שמתחייב לפי הסכם השכר בחוג לפסיכולוגיה. מדובר במספר רב של מועסקים אשר החוג דיווח על היקף משרה קטן מזה שעבדו בפועל (לדוגמא: 16% משרה לעמית הוראה שלימד שעתיים בשבוע במקום 20% כפי שצריך להיות). בחלק מהמקרים היה מדובר בקיצוץ ניכר מהשכר ובחלק אחר בקיצוץ של אחוזים בודדים.

לאחר דיונים ממושכים בנושא סוכם כי האוניברסיטה תתקן את אחוז העסקתם של אלה אשר קופחו ותשלם את הפרשי השכר הנגזרים מהתיקון במשכורת יולי אשר שולמה ב- 1 באוגוסט. לצערנו, האוניברסיטה לא עמדה בהתחייבותה זו וההפרשים לא שולמו. לאחר פניה נוספת סוכם כי הפרשי השכר ישולמו במשכורת אוגוסט שתשולם ב- 1 בספטמבר והאוניברסיטה העבירה לידנו רשימה של 15 איש אשר לגביהם בוצע התיקון ויזכו להפרשים. לצערנו, הרשימה אינה ממצה את כל החברים אשר פנו אלינו בתלונה ועל פניו נראה כי מספר חברי הארגון בחוג לפסיכולוגיה ששכרם קוצץ גדול מ- 15.

אם הועסקתם השנה (תש"ע) בחוג לפסיכולוגיה והיקף משרתכם קוזז שלא כדין, אנא בדקו כי בשכר 1.09.2010 משולמים לכם ההפרשים רטרואקטיבית. אם לא יופיע התיקון בשכר – פנו אלינו בהקדם על מנת שנוכל לפנות שוב בעניין לאגף משאבי אנוש.

תשלום על השתתפות בסדנאות למתרגלים:
לקראת שנת הלימודים תש"ע פנתה האוניברסיטה לעוזרי הוראה וחייבה אותם להשתתף בשלושה ימי השתלמות של היחידה לקידום ההוראה. האוניברסיטה הזהירה כי מתרגל שלא ישתתף בסדנה לא יועסק. לאחר משא ומתן ארוך, תשלם האוניברסיטה לכל המתרגלים שהשתתפו בסדנה שכר עבור השעות שבהן התקיימה הסדנה, במשכורת הקרובה ב- 1 בספטמבר. התשלום יבוצע לפי מכפלה של מספר שעות הסדנה ב-24.5 ₪. האוניברסיטה העבירה לידנו רשימה של 59 מתרגלים אשר צפויים לקבל תשלום על השתתפותם בסדנה. אם חויבתם לקראת תחילת שנת הלימודים תש"ע להשתתף בסדנה של היחידה לקידום ההוראה בדקו כי בשכר 1.09.2010 מופיע תשלום בעבור השתתפותכם בסדנה. אם לא יופיע התשלום או אם יופיע תשלום חסר – אנא פנו אלינו בהקדם.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר