Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

בהתאם להסכם השכר הקיבוצי מעבירה האוניברסיטה מדי חודש סכומים ניכרים כהפרשות פנסיוניות לזכות חברי הארגון - לעוזרי הוראה, עמיתי הוראה ותלמ"חים, ומורים בחוזה אישי, סכום השווה ל- 19.83% משכרם, ולמורים מן החוץ סכום שווה ערך ל- 7.5% משכרם, כאשר שיעור ההפרשה של מורים מן החוץ עולה ב- 2.5% מדי שנה לפי צו ההרחבה.  

ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מקפת החדשה" אשר עמה יש לאוניברסיטה ולארגון הסדר שבמסגרתו חברי הארגון זכאים להנחה בדמי הניהול. במקום 6% מדמי הניהול השוטפים ו- 0.5% מדמי הניהול המצטברים, משלמים חברי הארגון 2% דמי ניהול שוטפים ומדי שנה 0.25% מהסכום המצטבר.

במילים פשוטות, עמית שאינו בהסדר מועדף זה משלם למקפת דמי ניהול של 6 ₪ על כל 100 ₪ שמועברים, וכן 0.5% מדי שנה מסך כל כספי הפנסיה שנצברו לזכותו לאורך השנים. לעומת זאת, חבר ארגון משלם למקפת דמי ניהול של 2 ₪ בלבד על כל 100 ₪ שמועברים, ו- 0.25% מדי שנה מסך כל כספי הפנסיה שנצברו. הנחה זו תלווה את חברי הארגון, אם יבקשו זאת, גם לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה.

למותר לציין כי לאורך שנים רבות שווי ההנחה שלה זכאים חברי הארגון מצטבר והולך ובשעת היציאה לפנסיה יסתכם בעשרות אלפי שקלים ובנסיבות מסוימות אף במאות אלפי שקלים. למחשבון הממחיש את ההבדל ראו כאן.

ברצוננו להביא לתשומת ליבכם כי חבר ארגון אשר בוחר להפריש את כספי הפנסיה דרך סוכן, או אף לפנות לייעוץ פנסיוני אצל אחד מהבנקים המעניקים שירות זה יאבד את ההנחה בדמי הניהול או את חלקה.

כך למשל, לפי הסכמי הפצה שנחתמו עם כל קרנות הפנסיה, זכאי בנק המעניק יעוץ פנסיוני לעמלת הפצה קבועה בשיעור של 0.25% מהסכום המצטבר בחשבונו של כל לקוח אשר הוענק לו יעוץ פנסיוני. עמלה זו תבוא על חשבון ההנחה בדמי הניהול וחבר ארגון אשר יפנה לקבל יעוץ, ואפילו אם היועץ בבנק ימליץ לו להמשיך להפריש לקרן "מקפת", יאבד את ההנחה בדמי הניהולהמצטברים לטובת הבנק. חבר ארגון הבוחר להפריש את דמי הגמולים דרך סוכן ביטוח יאבד בנוסף לכך גם חלק או את כל ההנחהבדמי הניהול השוטפים כעמלת סוכן.

אנא, תנו דעתכם.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר