Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

שביתת מורים המלמדים במכללת בני ברק

היום (6.6) שבתו המורים מהסגל הזוטר המלמדים במבח"ר שביתת אזהרה בקריאה להסדרת העסקתם במכללת בני-ברק כעמיתי הוראה.

השביתה באה לאחר שבסמסטר ב' החליטה האוניברסיטה באופן חד צדדי להעסיק מורים בתוכנית של החוג לריפוי בעיסוק בתקן של מורים מן החוץ, בטענה שהתוכנית אינה מאוזנת כלכלית. מורים נוספים ביחידות אחרות כבר זכו לקבל הודעות לא רשמיות ולפיהן בשנת הלימודים הבאה יועסקו כמורים מן החוץ.

הארגון סבור כי ללא מאבק תנסה האוניברסיטה לשנות, גם אם באופן הדרגתי את תנאי העסקתם של כל מורי המבח"ר לתקן של מורים מן החוץ, דבר שלא הוכחש על ידה.

לאחר ההכרזה על השביתה פנתה אלינו האוניברסיטה בהצעה לנהל מו"מ על פיצוי כספי לאותם המורים אשר קיבלו השנה הודעה מאוחרת על השינוי בצורת העסקתם. הצעה זו נדחתה.

בשלב זה מסרבת האוניברסיטה לדון בנושא המורים שקיבלו הודעות כי בשנה הבאה יועסקו בתקן של מורים מן החוץ ובצורת ההעסקה של כלל מורי המבח"ר בשנה הבאה והארגון ישקול את החרפת הצעדים הארגוניים שבהם פתח היום.

תשלום דמי הבראה למורים מן החוץ המועסקים גם בתקן מנהלי

בשנת הלימודים שעברה (תש"ע) פנו לארגון מורים אשר מועסקים גם בתקן מנהלי, בטענה כי האוניברסיטה אינה משלמת להם דמי הבראה עבור עבודתם כמורים. הארגון פנה לאוניברסיטה, שמצידה טענה כי מכיוון שאותם מורים מועסקים גם בתקן מנהלי במשרה מלאה, הם מקבלים את כל זכויותיהם במסגרת העסקה זו, ואין מקום לשלם להם דמי הבראה גם בתעסוקתם כמורים.

טענה זו כמובן שאינה עומדת במבחן החוק, שכן בכל אחת מצורות ההעסקה נמצא העובד תחת הסכמי שכר שונים שמעניקים לו את זכויותיו.

לאחר מספר חודשי מו"מ נאותה האוניברסיטה לשלם למורים את דמי ההבראה אך לא באופן רטרואקטיבי.

השבוע, לאחר שהארגון איים בפניה לערכאות, הודיעה האוניברסיטה כי תשלם את דמי ההבראה רטרואקטיבית לשבע השנים האחרונות.

בימים הקרובים תבצע האוניברסיטה את הבדיקות המתאימות ותממש את ההחלטה. באם הועסקתם הן בתקן מנהלי, הן כמורים מן החוץ ותשלום רטרואקטיבי כנ"ל אינו מופיע בתלוש השכר הקרוב שלכם, אנא צרו איתנו קשר.

סמסטר קיץ
השנה (תשע"א) תהפוך האוניברסיטה את סמסטר הקיץ לסמסטר תקני ופתוח לכלל הסטודנטים.

אם נעשתה אליכם פנייה ללמד את הקורס/ים שלכם בסמסטר קיץ – אנא כתבו לנו. נשמח לקבל מכם מידע כיצד נעשתה אליכם הפנייה, ביוזמה של מי, כיצד הוסבר לכם העניין, האם נדרשתם ללמד בסמסטר הקיץ או שרק הוצע לכם, וכדומה.

בברכה,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר