Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

בחודשים האחרונים עשה הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר כל מאמץ כדי לתת הזדמנות לקיום מו"מ לצורך הגעה להסכם שכר חדש עם האוניברסיטאות ומציאת פתרון לבעיות שבתנאי ההעסקה של חברי הסגל הזוטר.

שביתת האזהרה בת יום אחד שהתקיימה בתחילת הסמסטר אמנם הובילה להתערבות הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) במו"מ, אך מאז שחדלנו מהמהלכים הארגוניים לא חלה התקדמות של ממש במו"מ מול ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), וות"ת בראשותו של הפרופ' מנואל טרכטנברג.

אשר על כן, החליט הפורום המתאם על חידוש הצעדים הארגוניים.

בשלב ראשון יתקיימו בשבוע הבא שביתות לסירוגין באוניברסיטאות כדי להפעיל לחץ על ור"ה וות"ת להגיע להסכם. כלומר, מדי יום ישבות הסגל הזוטר באוניברסיטה אחת. הודעה על יום השביתה בחיפה תישלח בהמשך. אנו עושים כל מאמץ שלא להגיע לשביתה כללית, אולם אם בתוך פרק זמן קצר לא תהיה התקדמות נאלץ להכריז על שביתה ללא הגבלת זמן.

חברי הסגל האקדמי הזוטר דורשים להפסיק את העסקתם במתכונת של עובדי קבלן ולהקצות סכום של כ-60 מיליון ₪ בשנה לטובת יצירת תנאי עבודה וקידום ראויים לחבריו. לשם השוואה, הסכום שתוקצב לרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה, שאינה מתייחסת כלל לסגל האקדמי הזוטר, עומד על כ-7 מיליארד ₪. את עיקרי הדרישות של הסגל האקדמי הזוטר במו"מ ראו כאן.

אנו מודעים לקשיים אשר צעדים ארגוניים אלה יגרמו לנו ולסטודנטים, אך זאת הדרך היחידה לקדם את מאבקנו למען העסקה הוגנת.

מאבק זה דורש התגייסות של כולנו. השתתפותכם במאמץ חיונית כדי לוודא שהצעדים הארגוניים יהיו אפקטיביים ויביאו לסיום מהיר ככל האפשר של המאבק. פעילים יכולים לפנות לנאוה פלד במשרד הארגון, טל': 04-8240575 דוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il.

בהצלחה לכולנו במאבק המשותף,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר