Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

עקב נכונות ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) להתקדם בסוגיות הליבה במשא ומתן (שכר המסטרנטים, ביטחון תעסוקתי, מורים מן החוץ ועוד), ועל רקע בקשת ור"ה לקבל כמה ימי שקט לצורך ניהול מו"מ אינטנסיבי יותר, הוחלט להשעות את המשך הצעדים הארגוניים למשך כמה ימים.

לור"ה הובהר כי רק מסמך הבנות חתום ימנע את חידוש השביתות והחרפתן עד כדי שביתה כללית.

הרקע למאבק הוא הרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה של הפרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר הות"ת, שהתעלמה לחלוטין מהסגל הזוטר, ובמיוחד מהצורך ליישם צדק חברתי בהשכלה הגבוהה (ביטחון תעסוקתי לסגל זוטר, הפסקת ההעסקה במתכונת של מורים מן החוץ ועוד).

על הפרופ' טרכטנברג מוטלת מלוא האחריות, כמתקצב וכרגולטור של האוניברסיטאות, להקצות את המשאבים הדרושים להשגת ההסכם. כל עיכוב נוסף יוביל לכישלון הרפורמה ולפגיעה קשה בשנת הלימודים באוניברסיטאות.

את עיקרי הדרישות של הסגל האקדמי הזוטר במו"מ ראו כאן.

בברכה,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר